Monitorowanie konwergencji w Unii Europejskiej

14 Październik 2020

Unia Europejska oddana jest idei działania na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pozytywnej konwergencji gospodRead more

Unia Europejska oddana jest idei działania na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pozytywnej konwergencji gospodarczej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwowano tendencje wskazujące na konwergencję pomiędzy państwami członkowskimi zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Kryzys powstrzymał jednak ten proces: od 2008 r. mamy do czynienia ze spowolnieniem tempa rozwoju i zróżnicowaniem pod względem postępów w tym zakresie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Read less

Ostatnie zmiany

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September 2020, Eurofound contributed to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...

Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs

On 28 January 2019, Eurofound’s Executive Director Juan Menéndez-Valdés presents to the European Parliament Committee...
Top

Zróżnicowane wyniki państw członkowskich i pogłębiające się nierówności pomiędzy nimi z różnych powodów budzą zaniepokojenie w całej UE. Po pierwsze, są sprzeczne z założeniem, że głębsza integracja krajów europejskich doprowadzi do większej spójności na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim.Read more

Zróżnicowane wyniki państw członkowskich i pogłębiające się nierówności pomiędzy nimi z różnych powodów budzą zaniepokojenie w całej UE. Po pierwsze, są sprzeczne z założeniem, że głębsza integracja krajów europejskich doprowadzi do większej spójności na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim. Po drugie, mogą one budzić poczucie społecznej niesprawiedliwości wśród obywateli, podsycając antyeuropejskie nastroje i podważając projekt europejski.

Aby wdrożyć właściwe inicjatywy i ocenić ich skuteczność w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest pozytywna konwergencja, decydenci potrzebują dowodów potwierdzających rozbieżność tendencji i dynamiki rozwoju zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i pomiędzy nimi. Należy ustalić, czy tendencje te istnieją i czy wskazują one na ogólne pogorszenie warunków życia i pracy, a także czy przepaść pomiędzy grupami państw członkowskich lub regionów wzrasta, oraz czy grupy te zmierzają w różnych kierunkach.

 

Forum Fundacji 2017

Forum Fundacji jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Eurofound; ostatnie odbyło się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w Irlandii, na Zamku Dublińskim.W gronie 200 uczestników wysokiego szczebla z Europy i spoza starego kontynentu dyskutowano głównie na temat różnych perspektyw konwergencji w Europie i jej związku z europejskim filarem praw socjalnych. Traktując wymiar ekonomiczny i społeczny jako dwie strony tego samego medalu, główny nacisk położono na pozytywną konwergencję w zakresie warunków życia i pracy, w tym zatrudnienia.

Zob. Prezentacje przedstawione podczas Forum, dokumenty przygotowawcze i program

 

 

Pozytywna konwergencja gospodarcza i społeczna jest postrzegana jako wspólny cel Unii Gospodarczej i Walutowej, a także całej Unii Europejskiej. Aby element społeczny znalazł się w centrum działań politycznych, Komisja oficjalnie ogłosiła w listopadzie 2017 r. europejski filar praw socjalnych. Jako jeden z obecnych priorytetów politycznych Komisji, „stanowi on swoisty kompas dla wznowionego procesu konwergencji w Europie”. 

Działania Eurofound

Koncentrując się na konwergencji wyników i dokonań państw członkowskich i regionów, Eurofound monitoruje konwergencję pomiędzy państwami członkowskimi w następujących obszarach badań: czynniki społeczno-ekonomiczne, zatrudnienie, warunki pracy and warunki życia. Obszar społeczno-ekonomiczny obejmie badanie rzeczywistej konwergencji, tj. PKB na mieszkańca i innych zmiennych makroekonomicznych, a także dostępu do szerokiego wachlarza usług i ochrony socjalnej.

Konwergencja w zakresie zatrudnienia zostanie poddana analizie głównie w oparciu o dostarczone przez Eurostat historyczne dane dotyczące uczestnictwa w rynku pracy.

Badanie konwergencji warunków pracy będzie opierać się na koncepcji jakości pracy mierzonej na podstawie wyników europejskiego badania warunków pracy i innych źródeł danych statystycznych.

Badanie warunków życia obejmie obiektywne i subiektywne wskaźniki, w tym dane pochodzące z europejskiego badania jakości życia, z uwzględnieniem jakości społeczeństwa, warunków życia i ogólnego dobrostanu.

W analizie konwergencji zostaną również uwzględnione różne horyzonty czasowe, od krótko- do długoterminowych tendencji, a w zakresie uznanym za istotny i wykonalny, analiza zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem płci i wieku, co pozwoli uchwycić zróżnicowane tendencje w obrębie danej populacji.

Działalność badawczą podzielono na trzy główne obszary. Po pierwsze, monitoruje się najnowsze zbieżne i rozbieżne tendencje oraz wyniki w państwach członkowskich w wyżej wymienionych obszarach badawczych. Następnie, przyjmując całościowe podejście, badania mają umożliwić wskazanie czynników będących motorem tych tendencji. Ten etap obejmuje analizę cech instytucjonalnych na poziomie makro i mikro. Wreszcie, badania będą źródłem dowodów na potrzeby merytorycznej debaty na temat inicjatyw i opcji służących wspieraniu konwergencji ekonomicznej i społecznej na poziomie europejskim.

Eurofound bada możliwość łączenia wskaźników i tworzenia wskaźników sumarycznych, korzystając z doświadczeń innych organizacji międzynarodowych. Na potrzeby analiz opartych na wcześniejszych opracowaniach, kraje lub regiony zostaną ujęte w klastry, co pozwoli zrozumieć różnice między nimi.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Monitorowanie konwergencji w Unii Europejskiej

Subskrybuj

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (33)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Monitorowanie konwergencji w Unii Europejskiej

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.