Monitorowanie konwergencji w Unii Europejskiej

14 October 2019

Unia Europejska oddana jest idei działania na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pozytywnej konwergencji gospodarczej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwowano tendencje wskazujące na konwergencję pomiędzy państwami członkowskimi zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Kryzys powstrzymał jednak ten proces: od 2008 r. mamy do czynienia ze spowolnieniem tempa rozwoju i zróżnicowaniem pod względem postępów w tym zakresie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Monitorowanie konwergencji w Unii Europejskiej

Zróżnicowane wyniki państw członkowskich i pogłębiające się nierówności pomiędzy nimi z różnych powodów budzą zaniepokojenie w całej UE. Po pierwsze, są sprzeczne z założeniem, że głębsza integracja krajów europejskich doprowadzi do większej spójności na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim. Po drugie, mogą one budzić poczucie społecznej niesprawiedliwości wśród obywateli, podsycając antyeuropejskie nastroje i podważając projekt europejski.

Aby wdrożyć właściwe inicjatywy i ocenić ich skuteczność w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest pozytywna konwergencja, decydenci potrzebują dowodów potwierdzających rozbieżność tendencji i dynamiki rozwoju zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i pomiędzy nimi. Należy ustalić, czy tendencje te istnieją i czy wskazują one na ogólne pogorszenie warunków życia i pracy, a także czy przepaść pomiędzy grupami państw członkowskich lub regionów wzrasta, oraz czy grupy te zmierzają w różnych kierunkach.

Forum Fundacji 2017

Forum Fundacji jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Eurofound; ostatnie odbyło się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w Irlandii, na Zamku Dublińskim.W gronie 200 uczestników wysokiego szczebla z Europy i spoza starego kontynentu dyskutowano głównie na temat różnych perspektyw konwergencji w Europie i jej związku z europejskim filarem praw socjalnych. Traktując wymiar ekonomiczny i społeczny jako dwie strony tego samego medalu, główny nacisk położono na pozytywną konwergencję w zakresie warunków życia i pracy, w tym zatrudnienia.

Zob. Prezentacje przedstawione podczas Forum, dokumenty przygotowawcze i program

 

Pozytywna konwergencja gospodarcza i społeczna jest postrzegana jako wspólny cel Unii Gospodarczej i Walutowej, a także całej Unii Europejskiej. Aby element społeczny znalazł się w centrum działań politycznych, Komisja oficjalnie ogłosiła w listopadzie 2017 r. europejski filar praw socjalnych. Jako jeden z obecnych priorytetów politycznych Komisji, „stanowi on swoisty kompas dla wznowionego procesu konwergencji w Europie”. 

Działania Eurofound

Koncentrując się na konwergencji wyników i dokonań państw członkowskich i regionów, Eurofound monitoruje konwergencję pomiędzy państwami członkowskimi w następujących obszarach badań: czynniki społeczno-ekonomiczne, zatrudnienie, warunki pracy and warunki życia. Obszar społeczno-ekonomiczny obejmie badanie rzeczywistej konwergencji, tj. PKB na mieszkańca i innych zmiennych makroekonomicznych, a także dostępu do szerokiego wachlarza usług i ochrony socjalnej.

Konwergencja w zakresie zatrudnienia zostanie poddana analizie głównie w oparciu o dostarczone przez Eurostat historyczne dane dotyczące uczestnictwa w rynku pracy.

Badanie konwergencji warunków pracy będzie opierać się na koncepcji jakości pracy mierzonej na podstawie wyników europejskiego badania warunków pracy i innych źródeł danych statystycznych.

Badanie warunków życia obejmie obiektywne i subiektywne wskaźniki, w tym dane pochodzące z europejskiego badania jakości życia, z uwzględnieniem jakości społeczeństwa, warunków życia i ogólnego dobrostanu.

W analizie konwergencji zostaną również uwzględnione różne horyzonty czasowe, od krótko- do długoterminowych tendencji, a w zakresie uznanym za istotny i wykonalny, analiza zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem płci i wieku, co pozwoli uchwycić zróżnicowane tendencje w obrębie danej populacji.

Działalność badawczą podzielono na trzy główne obszary. Po pierwsze, monitoruje się najnowsze zbieżne i rozbieżne tendencje oraz wyniki w państwach członkowskich w wyżej wymienionych obszarach badawczych. Następnie, przyjmując całościowe podejście, badania mają umożliwić wskazanie czynników będących motorem tych tendencji. Ten etap obejmuje analizę cech instytucjonalnych na poziomie makro i mikro. Wreszcie, badania będą źródłem dowodów na potrzeby merytorycznej debaty na temat inicjatyw i opcji służących wspieraniu konwergencji ekonomicznej i społecznej na poziomie europejskim.

Eurofound bada możliwość łączenia wskaźników i tworzenia wskaźników sumarycznych, korzystając z doświadczeń innych organizacji międzynarodowych. Na potrzeby analiz opartych na wcześniejszych opracowaniach, kraje lub regiony zostaną ujęte w klastry, co pozwoli zrozumieć różnice między nimi.

Ongoing work

  • Progress in convergence on working conditions
  • State of play: Convergence in 2019
  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Highlights (9)

Wszystko (30)

Publications (21)

News (4)

Events (5)