Monitorowanie zmian strukturalnych i zarządzanie restrukturyzacją

15 Styczeń 2021

Zmiany strukturalne w gospodarce mają różnorodne implikacje dla europejskich rynków pracy i zatrudnRead more

Zmiany strukturalne w gospodarce mają różnorodne implikacje dla europejskich rynków pracy i zatrudnienia. Choć dynamika jest konieczna, by gospodarka mogła się rozwijać, utrata pracy jest dla wielu dotkliwym ciosem; celem procesów restrukturyzacji powinno być minimalizowanie negatywnych konsekwencji dla pracowników.

Politycy potrzebują wiedzy na temat ewolucji rynków pracy, aby mieć pewność, że pracownicy dysponują umiejętnościami, których pracodawcy będą wymagać od nich w przyszłości. Potrzebna jest także odpowiednia strategia przeciwdziałania zmniejszającemu się popytowi na pracę i przechodzeniu pracowników z upadających branż do nowych sektorów.

Opracowując strategię „Europa 2020”, Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań, których celem jest „wspieranie restrukturyzacji sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji w kierunku rodzajów działalności dobrze rokujących na przyszłość, między innymi poprzez szybkie przesunięcia kwalifikacji do nowych, szybko rozwijających się sektorów i rynków”. Instrumentem europejskiej polityki zatrudnienia, który najbardziej ukierunkowano na restrukturyzację, jest Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, wspierający tych, którzy tracą pracę w wyniku zmian strukturalnych spowodowanych globalizacją.

Read less

Ostatnie zmiany

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to...

Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age

Advances in ICT have opened the door to new ways of organising work. We are shifting from a regular, bureaucratic and ‘...

EU context section

Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Eurofound monitoruje i analizuje wpływ zmian strukturalnych na europejskie rynki pracy. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, gdzie zatrudnienie wzrasta, a gdzie spada. By znaleźć odpowiedź na to pytanie, kwestę tę analizuje się pod wieloma kątami, biorąc pod uwagę m.in. sektor, zawód i rodzaj umowy o pracę. Odpowiedź udzielana jest także z perspektywy jakości pracy; na przykład, przyjmując płacę za wyznacznik jakości pracy, próbuje się ustalić, czy nowe miejsca pracy powstają na stanowiskach najwyżej, średnio czy najniżej wynagradzanych. Kluczowym elementem tego nurtu badań jest gromadzenie informacji na temat wpływu restrukturyzacji na zatrudnienie, co pozwala na ujęcie i przeanalizowanie ogólnych tendencji w zakresie restrukturyzacji w Europie.

Eurofound opracował dwa instrumenty umożliwiające zainteresowanym stronom dostęp do istotnych informacji, wiedzy i analiz, co umożliwia planowanie z uwzględnieniem zmian na rynku pracy i opracowywanie strategii politycznych służących osiągnięciu europejskich celów w zakresie zatrudnienia.

Europejskie Obserwatorium Restrukturyzacji (ERM) stanowi unikalne źródło wiedzy na temat restrukturyzacji, oferując szereg informacji w swoich bazach danych dotyczących przypadków restrukturyzacji, krajowych instrumentów wsparcia publicznego i prawodawstwa, a także studia przypadków dotyczące procesów restrukturyzacji.

Europejski Monitor Zatrudnienia (EJM) przede wszystkim śledzi i analizuje zmiany w strukturze zatrudnienia w Europie z podziałem na zawody i sektory, przy czym uwzględnia również płeć, rodzaj umowy o pracę, wykształcenie i narodowość. Dokonuje jakościowej oceny tych zmian za pomocą różnych miar jakości pracy, takich jak wynagrodzenie, poziom umiejętności i poziom wykształcenia, oceniając, czy w obszarze zatrudnienia obserwuje się:

  • poprawę jakości: wzrost liczby miejsc pracy wysokiej jakości
  • pogorszenie jakości: wzrost liczby miejsc pracy niskiej jakości
  • polaryzację: wzrost na krańcach skali, z wyraźnym spadkiem liczby miejsc pracy średniej jakości.

Kluczowy wkład

ERM przeanalizował niedawno wpływ zatrudnienia na offshoring i repatriację miejsc pracy w Europie. Przedmiotem innego opracowania jest tworzenie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz starania podejmowane przez władze publiczne w celu zwiększenia zatrudnienia w firmach należących do tego sektora.

W przypadku EJM, analizie zmian w strukturze zatrudnienia i opisywaniu najnowszych trendów towarzyszyło badanie zmian w perspektywie długoterminowej i globalnej.

Zasoby dotyczące restrukturyzacji

Read less

Key outputs over the years

Show more (7)
  • Publications (131)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates