Nowe formy zatrudnienia

23 December 2019

Zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne w Europie doprowadziły do powstania nowych form zatrudnienia w całej Europie. Wiele z nich znacznie odbiega od tradycyjnego pojęcia pracy. Zmieniają one tradycyjną relację „jeden do jednego” pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Charakteryzują je również niekonwencjonalne wzorce i miejsca pracy.

Decydenci w UE są zainteresowani tym, w jaki sposób te nowe formy zatrudnienia mogą pomóc w budowaniu bardziej elastycznego rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dyskusja toczy się również wokół tego, jak zalegalizować praktyki pracy nierejestrowanej oraz jak zapewnić odpowiednią ochronę socjalną i akceptowalne warunki pracy. Kluczową kwestią w debacie jest to, jak uniknąć sytuacji, w której te nowe formy zatrudnienia są mniej korzystne dla pracowników niż bardziej ugruntowane rodzaje zatrudnienia.

W swojej nocie informacyjnej dla trójstronnego forum społecznego w 2011 r. na temat wdrażania „Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” będącego inicjatywą przewodnią strategii „Europa 2020”, Komisja Europejska poruszyła także kwestię warunków pracy. W swoim komunikacie „W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” z 2012 r. Komisja podkreśliła, że jej priorytetem jest przywrócenie dynamiki rynków pracy. Zgodnie z tym priorytetem Eurofound rozpoczęła projekt w celu opracowania mapy nowych form zatrudnienia w Unii Europejskiej oraz w Norwegii.

Działalność Eurofound

W celu uzupełnienia istniejących braków w wiedzy w 2013 r. Eurofound zaczęła badać cechy charakterystyczne form zatrudnienia pojawiających się w państwach członkowskich UE. Badanie to dotyczyło również ich wpływu na warunki pracy i rynek pracy.

Kluczowy wkład

Eurofound wykonała ogólnoeuropejskie mapowanie w celu zidentyfikowania powstających tendencji. Doprowadziło to do wyodrębnienia dziewięciu ogólnych rodzajów nowych form zatrudnienia, które. począwszy od 2000 r. są nowe lub zyskały na znaczeniu w państwach członkowskich UE. Szereg studiów przypadku wykonanych w ramach badania ukazuje sposób, w jaki nowe formy zatrudnienia funkcjonują w państwach członkowskich, oraz wpływ, jaki mają na warunki pracy i rynek pracy.

Eurofound w dalszym ciągu szczegółowo bada niektóre ze zidentyfikowanych nowych tendencji. Badanie przeprowadzone w 2016 r. dotyczyło w szczególności potencjału strategicznego dzielenia się pracownikami korzystnego zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Wspólne badanie Eurofound i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) obejmuje analizę wpływu pracy zdalnej i pracy mobilnej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych na świat pracy. 

Zasoby

Ongoing work

Highlights (5)

Wszystko (40)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (9)