Płaca i dochód

6 Maj 2021

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Płaca i dochód to kluczowe elementy stosunków pracy i jakości życia. Kwestii tej poświęcono jeszcze więcej uwagi na poziomie UE ze względu na zmiany spowodowane kryzysem w gospodarce i całym społeczeństwie.

Read more

Płaca i dochód to kluczowe elementy stosunków pracy i jakości życia. Kwestii tej poświęcono jeszcze więcej uwagi na poziomie UE ze względu na zmiany spowodowane kryzysem w gospodarce i całym społeczeństwie.

Read less

Ostatnie zmiany

Good news for gender equality as we exit the COVID-19 crisis?

The pandemic has had differential impacts on women. Raised consciousness about them must be applied to advance gender...

Podział bogactwa i mobilność społeczna

W niniejszym sprawozdaniu zbadano kwestię podziału bogactwa gospodarstw domowych w państwach członkowskich i...
Top

Europejski filar praw społecznych określa zobowiązaniaRead more

Europejski filar praw społecznych określa zobowiązania UE w zakresie wynagrodzeń: prawo pracowników do sprawiedliwych wynagrodzeń, które zapewniają godny poziom życia; zapewnienie odpowiednich płac minimalnych; zapobieganie ubóstwu pracujących.

Działalność Eurofound

Eurofound regularnie sporządza sprawozdania na temat różnych aspektów płacy i dochodu w świetle zmieniających się warunków gospodarczych w całej Europie.

Monitorowanie płac

Dzięki Europejskiemu Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK) Eurofound gromadzi szereg informacji na temat płac. Regularny charakter sprawozdawczości umożliwia uzyskiwanie dłuższych serii spostrzeżeń na temat płac uzgodnionych w drodze układów zbiorowych, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie tendencji. Eurofound regularnie publikuje aktualizacje tematyczne dotyczące ustawowych plac minimalnych i płac uzgodnionych w drodze układów zbiorowych. Monitoruje również zmiany na szczeblu krajowym w odniesieniu do mechanizmów ustalania wynagrodzenia, równości wynagrodzenia, zmiennego poziomu wynagrodzenia, niskiego wynagrodzenia i zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Krajowe profile życia zawodowego zawierają informacje na temat płac na szczeblu krajowym i są regularnie aktualizowane. Eurofound prowadzi dwie bazy danych dotyczących płac (zob. źródła poniżej).

Europejski Monitor Zatrudnienia Eurofound (EJM) dokonuje oceny zmian w zatrudnieniu według zawodu, zgodnie z różnymi pomiarami jakościowymi, w tym płacami. W szczególności wnosi swój wkład w naszą wiedzę na temat zjawiska polaryzacji zatrudnienia, czyli zakresu, w jakim wzrost zatrudnienia prawdopodobnie będzie większy w górnej i dolnej części rozkładu wynagrodzenia niż pośrodku.

Dane z badań

W ramach badań prowadzonych przez Eurofound monitorowane są również warunki płac w UE. Płace są kluczowym elementem badań oceniających jakość pracy przeprowadzanych przez Eurofound.W europejskim badaniu warunków pracy (EWCS) zarobki są jednym z siedmiu wskaźników jakości pracy. EWCS obejmuje również informacje na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Zapoznaj się z interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych EWCS.

Europejskie badanie jakości życia (EQLS) umożliwia monitorowanie wpływu dochodu na poziom życia oraz sposób, w jaki nierówności dochodowe są powiązane ze spójnością społeczną i samopoczuciem. Daje możliwość przeanalizowania sposobu, w jaki kryzys wpłynął na rodziny w przypadku rodzin o niskim dochodzie, zadłużenia gospodarstw domowych i grup zagrożonych ubóstwem. EQLS umożliwia również gromadzenie informacji na temat dochodu po przejściu na emeryturę i możliwościach wydłużenia życia zawodowego. Zapoznaj się z interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych EQLS.

W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) przedstawiono wykorzystanie zmiennych systemów wynagrodzeń w zakładach, jak również objęcie pracowników tych przedsiębiorstw układami zbiorowymi dotyczącymi wynagrodzeń. Badanie pozwala powiązać informacje na temat zmiennego poziomu wynagrodzenia i negocjacji płacowych z informacjami na temat organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpośredniej partycypacji pracowników i dialogu społecznego, jak również z wydajnością i samopoczuciem w miejscu pracy.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1041)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.