Płaca i dochód

10 Styczeń 2022

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Płaca i dochód to kluczowe elementy stosunków pracy i jakości życia. Kwestii tej poświęcono jeszcze więcej uwagi na poziomie UE ze względu na zmiany spowodowane kryzysem w gospodarce i całym społeczeństwie.

Read more

Płaca i dochód to kluczowe elementy stosunków pracy i jakości życia. Kwestii tej poświęcono jeszcze więcej uwagi na poziomie UE ze względu na zmiany spowodowane kryzysem w gospodarce i całym społeczeństwie.

Read less

Ostatnie zmiany

European Jobs Monitor 2021: Gender gaps and the employment structure

One of the most striking developments of the last half-century has been the huge rise in the labour market...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...

Minimum wage – Yet another gender divide?

While the number of employees earning the minimum wage has increased across Europe over the last decade, spurred by...
Top

Europejski filar praw społecznych określa zobowiązaniaRead more

Europejski filar praw społecznych określa zobowiązania UE w zakresie wynagrodzeń: prawo pracowników do sprawiedliwych wynagrodzeń, które zapewniają godny poziom życia; zapewnienie odpowiednich płac minimalnych; zapobieganie ubóstwu pracujących.

Działalność Eurofound

Eurofound regularnie sporządza sprawozdania na temat różnych aspektów płacy i dochodu w świetle zmieniających się warunków gospodarczych w całej Europie.

Monitorowanie płac

Dzięki Europejskiemu Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK) Eurofound gromadzi szereg informacji na temat płac. Regularny charakter sprawozdawczości umożliwia uzyskiwanie dłuższych serii spostrzeżeń na temat płac uzgodnionych w drodze układów zbiorowych, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie tendencji. Eurofound regularnie publikuje aktualizacje tematyczne dotyczące ustawowych plac minimalnych i płac uzgodnionych w drodze układów zbiorowych. Monitoruje również zmiany na szczeblu krajowym w odniesieniu do mechanizmów ustalania wynagrodzenia, równości wynagrodzenia, zmiennego poziomu wynagrodzenia, niskiego wynagrodzenia i zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Krajowe profile życia zawodowego zawierają informacje na temat płac na szczeblu krajowym i są regularnie aktualizowane. Eurofound prowadzi dwie bazy danych dotyczących płac (zob. źródła poniżej).

Europejski Monitor Zatrudnienia Eurofound (EJM) dokonuje oceny zmian w zatrudnieniu według zawodu, zgodnie z różnymi pomiarami jakościowymi, w tym płacami. W szczególności wnosi swój wkład w naszą wiedzę na temat zjawiska polaryzacji zatrudnienia, czyli zakresu, w jakim wzrost zatrudnienia prawdopodobnie będzie większy w górnej i dolnej części rozkładu wynagrodzenia niż pośrodku.

Dane z badań

W ramach badań prowadzonych przez Eurofound monitorowane są również warunki płac w UE. Płace są kluczowym elementem badań oceniających jakość pracy przeprowadzanych przez Eurofound.W europejskim badaniu warunków pracy (EWCS) zarobki są jednym z siedmiu wskaźników jakości pracy. EWCS obejmuje również informacje na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Zapoznaj się z interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych EWCS.

Europejskie badanie jakości życia (EQLS) umożliwia monitorowanie wpływu dochodu na poziom życia oraz sposób, w jaki nierówności dochodowe są powiązane ze spójnością społeczną i samopoczuciem. Daje możliwość przeanalizowania sposobu, w jaki kryzys wpłynął na rodziny w przypadku rodzin o niskim dochodzie, zadłużenia gospodarstw domowych i grup zagrożonych ubóstwem. EQLS umożliwia również gromadzenie informacji na temat dochodu po przejściu na emeryturę i możliwościach wydłużenia życia zawodowego. Zapoznaj się z interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych EQLS.

W ramach europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) przedstawiono wykorzystanie zmiennych systemów wynagrodzeń w zakładach, jak również objęcie pracowników tych przedsiębiorstw układami zbiorowymi dotyczącymi wynagrodzeń. Badanie pozwala powiązać informacje na temat zmiennego poziomu wynagrodzenia i negocjacji płacowych z informacjami na temat organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpośredniej partycypacji pracowników i dialogu społecznego, jak również z wydajnością i samopoczuciem w miejscu pracy.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1049)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.