Jakość życia i usługi publiczne

19 December 2019

Jakość życia to szerokie i wielowymiarowe pojęcie. Uwzględnia zarówno obiektywne czynniki, takie jak stan zdrowia, status zawodowy i warunki życia, jak i subiektywne oceny sytuacji życiowej jednostki i postrzeganą jakość społeczeństwa. Dostępność i jakość usług publicznych są ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość życia. Usługi w zakresie zdrowia i opieki, oświaty i mieszkalnictwa stanowią fundament ochrony socjalnej, spójności i włączenia społecznego, a ponadto są ściśle powiązane z poziomem zaufania do władz i instytucji.

W tym kontekście dzisiejsi decydenci mierzą się z krytycznymi wyzwaniami, związanymi m.in. ze skutkami kryzysu finansowego, starzeniem się społeczeństwa oraz mobilnością i migracją wewnątrz UE.  Europejska platforma walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest sztandarową inicjatywą realizowaną przez Komisję Europejską w ramach Strategii Europa 2020. Wyznaczono w jej ramach ambitne cele w zakresie zwalczania ubóstwa. Inwestycje społeczne są również potrzebne, by wspierać pełne uczestnictwo obywateli w życiu społecznym i zatrudnieniu. Pakiet dotyczący inwestycji społecznych promuje bardziej efektywne i skuteczne polityki społeczne, a także skuteczniejszą strategię aktywnej integracji w państwach członkowskich. W kwietniu 2017 r. Komisja zaprezentowała europejski filar praw socjalnych, który obejmuje zasady i prawa regulujące dostęp do usług publicznych i ich jakość w kontekście równości szans, ochrony socjalnej i włączenia społecznego.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Jakość życia i usługi publiczne

Działania Eurofound

W ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci, Eurofound zbadał i przeanalizował wiele spośród tych zagadnień. Zgromadzono dane z całej Europy dotyczące różnych wymiarów jakości życia, m.in. standardu życia, zdrowia, subiektywnie ocenianego samopoczucia, rodziny, wykluczenia społecznego, równowagi między pracą a życiem prywatnym, mieszkalnictwa i warunków życia, usług publicznych oraz jakości społeczeństwa.

Kluczowy wkład

W ramach przeprowadzonego przez Eurofound europejskiego badania jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS) zgromadzono zharmonizowane i w pełni porównywalne dane dotyczące warunków i jakości życia Europejczyków oraz obywateli krajów kandydujących w okresie od 2003 r. Cztery dotychczasowe etapy badania dostarczają kompleksowych informacji na temat zmian jakości życia poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych.

Analiza trzeciego etapu (2012) przyniosła przegląd skutków kryzysu w tym okresie, a także informacje na temat trendów w jakości życia od 2003 r. Wyniki są źródłem dodatkowych informacji na temat takich składowych jakości życia jak subiektywnie oceniane samopoczucie czy nierówności społeczne, a także problemów, z jakimi mierzą się pewne grupy społeczne, np. młodzi ludzie czy pracownicy po 50. roku życia.

Odrębne projekty badawcze, a także analizy przeprowadzone na podstawie EQLS posłużyły jako podstawa dla sprawozdań Eurofound dotyczących szeregu powiązanych zagadnień, w tym wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych oraz tego, w jaki sposób częściowa emerytura może przyczynić się do przedłużenia życia zawodowego.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (13)

Wszystko (399)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (28)