Jakość życia i usługi publiczne

3 Grudzień 2020

Jakość życia to szerokie i wielowymiarowe pojęcie. Uwzględnia zarówno obiektywne czynniki, takie jak stan zdrowia, status zawodowy i warunki życia, jak i subiektywne oceny sytuacji życiowej jednostki i postrzeganą jakość społecRead more

Jakość życia to szerokie i wielowymiarowe pojęcie. Uwzględnia zarówno obiektywne czynniki, takie jak stan zdrowia, status zawodowy i warunki życia, jak i subiektywne oceny sytuacji życiowej jednostki i postrzeganą jakość społeczeństwa. Dostępność i jakość usług publicznych są ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość życia. Usługi w zakresie zdrowia i opieki, oświaty i mieszkalnictwa stanowią fundament ochrony socjalnej, spójności i włączenia społecznego, a ponadto są ściśle powiązane z poziomem zaufania do władz i instytucji.

W tym kontekście dzisiejsi decydenci mierzą się z krytycznymi wyzwaniami, związanymi m.in. ze skutkami kryzysu finansowego, starzeniem się społeczeństwa oraz mobilnością i migracją wewnątrz UE.  Europejska platforma walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest sztandarową inicjatywą realizowaną przez Komisję Europejską w ramach Strategii Europa 2020. Wyznaczono w jej ramach ambitne cele w zakresie zwalczania ubóstwa. Inwestycje społeczne są również potrzebne, by wspierać pełne uczestnictwo obywateli w życiu społecznym i zatrudnieniu. Pakiet dotyczący inwestycji społecznych promuje bardziej efektywne i skuteczne polityki społeczne, a także skuteczniejszą strategię aktywnej integracji w państwach członkowskich. W kwietniu 2017 r. Komisja zaprezentowała europejski filar praw socjalnych, który obejmuje zasady i prawa regulujące dostęp do usług publicznych i ich jakość w kontekście równości szans, ochrony socjalnej i włączenia społecznego.

Read less

Ostatnie zmiany

Sign up now - Webinar: Putting care at the heart of Europe – Towards a European Care Strategy

Together with Frances Fitzgerald MEP and the European Parliament Liaison Office in Dublin, Eurofound is organising an...

Dostęp do usług opiekuńczych: wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa

W Europejskim filarze praw socjalnych wyraźnie wskazano prawo dostępu do dobrej jakości usług opiekuńczych. W...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

As Europe faces into what appears to be a second wave of the COVID-19 pandemic, concern is mounting about the evolution...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

W ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci, Eurofound zbadał i przeanalizował wiele spośród tych zagadnień. Zgromadzono dane z całej Europy dotyczące różnych wymiarów jakości życia, m.in. standardu życia, zdrowia, subiektywnie ocenianego samopoczucia, rodziny, wykluczenia społecznego, równowagi między pracą a życiem prywatnym, mieszkalnictwa i warunków życia, usług publicznych oraz jakości społeczeństwa.

Kluczowy wkład

W ramach przeprowadzonego przez Eurofound europejskiego badania jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS) zgromadzono zharmonizowane i w pełni porównywalne dane dotyczące warunków i jakości życia Europejczyków oraz obywateli krajów kandydujących w okresie od 2003 r. Cztery dotychczasowe etapy badania dostarczają kompleksowych informacji na temat zmian jakości życia poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych.

Analiza trzeciego etapu (2012) przyniosła przegląd skutków kryzysu w tym okresie, a także informacje na temat trendów w jakości życia od 2003 r. Wyniki są źródłem dodatkowych informacji na temat takich składowych jakości życia jak subiektywnie oceniane samopoczucie czy nierówności społeczne, a także problemów, z jakimi mierzą się pewne grupy społeczne, np. młodzi ludzie czy pracownicy po 50. roku życia.

Odrębne projekty badawcze, a także analizy przeprowadzone na podstawie EQLS posłużyły jako podstawa dla sprawozdań Eurofound dotyczących szeregu powiązanych zagadnień, w tym wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych oraz tego, w jaki sposób częściowa emerytura może przyczynić się do przedłużenia życia zawodowego.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Jakość życia i usługi publiczne

Subskrybuj

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (408)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Jakość życia i usługi publiczne

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.