Jakość życia i jakość społeczeństwa

25 July 2019

Poza indywidualną sytuacją i szczególnymi okolicznościami, na dobrostan i jakość życia poszczególnych obywateli ogromny wpływ ma także jakość społeczeństwa. W ostatnich latach Europejczycy odnotowali spadek zaufania do społeczeństwa i instytucji, napięcia społeczne, niepewność gospodarczą i społeczną, a także subiektywnie odczuwaną nierówność i brak sprawiedliwości.

Decydenci poszukują skutecznych środków służących poprawie jakości życia wszystkich Europejczyków oraz sytuacji osób znajdujących się najgorszym położeniu, w związku z czym kluczowe znaczenie ma stworzenie solidnej bazy danych opartych na dowodach i dotyczącej konkretnych grup społecznych.

Pakiet inwestycji społecznych Komisji Europejskiej, zainicjowany w 2013 r., stanowi odpowiedź UE na kryzys. Jest to polityka społeczna wspierająca sprawiedliwe i bardziej sprzyjające integracji społeczeństwo. Zachęca państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji społecznych i do lepszego wykorzystania swoich budżetów socjalnych w celu dostosowania się do wyzwań gospodarczych i demograficznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na strategie aktywnej integracji. W opracowanym przez Komisję dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy, opublikowanym w kwietniu 2017 r., przedstawiono również możliwości w zakresie utrzymania obecnych standardów życia i budowania jedności w społeczeństwach europejskich.

Działania Eurofound

Od 2003 r. Eurofound gromadzi dane, przeprowadzając co cztery lata europejskie badanie jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS).

Kluczowy wkład

Eurofound przygląda się obiektywnym i subiektywnym aspektom jakości życia. Trzecie EQLS, przeprowadzone w 2012 r., objęło swoim zakresem analizę skutków kryzysu i tendencje w okresie od 2003 r., proponując przy tym nowe wskaźniki postępu społecznego. Przedmiotem badania było w szczególności to, jak Europejczycy postrzegają jakość swoich społeczeństw, z uwzględnieniem zaufania wobec innych osób i instytucji, a także odczuwanych napięć między grupami społecznymi, w tym między bogatymi a biednymi, kierownictwem a pracownikami, a także grupami etnicznymi i religijnymi. Eurofound dostarcza także wiedzy na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników i opiekunów, oraz wpływu obowiązków związanych z opieką na zatrudnienie, pracę i jakość życia.

Korzystając również ze źródeł innych niż EQLS, Agencja przeanalizowała sytuację społeczną konkretnych grup, zwłaszcza młodzieży i osób powyżej 50. roku życia, a także przeprowadziła badanie mające na celu ocenę innowacyjnych inicjatyw politycznych służących zwiększeniu ich wkładu w rozwój społeczeństwa. Ponadto zbadano różnice w jakości życia na obszarach miejskich i wiejskich, analizując takie kwestie jak wykluczenie społeczne, warunki życia i zaufanie do władz samorządowych. Eurofound dostarczył również informacji na temat zaufania do krajowych i europejskich instytucji politycznych oraz zaangażowania obywateli w życie publiczne w okresie kryzysu.

Obecny program badawczy Eurofound wykorzystuje nowe dane pochodzące z czwartego EQLS, łącząc wymiar indywidualny i społeczny oraz subiektywne i obiektywne aspekty dobrostanu. Informacje te umożliwiają Eurofoundowi przedstawienie najważniejszych zmian w zakresie dobrostanu i warunków życia od 2003 r., ze szczególnym uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Analiza koncentruje się w szczególności na czynnikach związanych z jakością życia na poziomie lokalnym, które nie były dotychczas przedmiotem szeroko zakrojonych badań nad dobrostanem, m.in. na:

  • budowaniu zaangażowania społeczności
  • organizacji usług i infrastruktury
  • jakości mieszkalnictwa
  • bezpieczeństwie środowiska lokalnego.

W obszarze jakości społeczeństwa, Eurofound będzie prowadził dalsze badania nad spójnością społeczną i napięciami społecznymi. Przedmiotem analizy będą zmiany w zakresie zaufania do instytucji krajowych i innych osób, a także niepewność społeczna i gospodarcza oraz zaangażowanie społeczne. Eurofound stara się zrozumieć znaczenie tych kwestii dla polityki i ocenić potrzeby informacyjne decydentów.

 

Ongoing work

 

Further research topics will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)

 

Highlights (23)

Wszystko (156)

Publications (85)

Articles (42)

News (19)

Events (10)