Jakość życia i jakość społeczeństwa

23 Październik 2020

Poza indywidualną sytuacją i szczególnymi okolicznościami, na dobrostan i jakość życia poszczególnych obywateli ogromny wpływ ma także jakość społeczRead more

Poza indywidualną sytuacją i szczególnymi okolicznościami, na dobrostan i jakość życia poszczególnych obywateli ogromny wpływ ma także jakość społeczeństwa. W ostatnich latach Europejczycy odnotowali spadek zaufania do społeczeństwa i instytucji, napięcia społeczne, niepewność gospodarczą i społeczną, a także subiektywnie odczuwaną nierówność i brak sprawiedliwości.

Decydenci poszukują skutecznych środków służących poprawie jakości życia wszystkich Europejczyków oraz sytuacji osób znajdujących się najgorszym położeniu, w związku z czym kluczowe znaczenie ma stworzenie solidnej bazy danych opartych na dowodach i dotyczącej konkretnych grup społecznych.

Pakiet inwestycji społecznych Komisji Europejskiej, zainicjowany w 2013 r., stanowi odpowiedź UE na kryzys. Jest to polityka społeczna wspierająca sprawiedliwe i bardziej sprzyjające integracji społeczeństwo. Zachęca państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji społecznych i do lepszego wykorzystania swoich budżetów socjalnych w celu dostosowania się do wyzwań gospodarczych i demograficznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na strategie aktywnej integracji. W opracowanym przez Komisję dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy, opublikowanym w kwietniu 2017 r., przedstawiono również możliwości w zakresie utrzymania obecnych standardów życia i budowania jedności w społeczeństwach europejskich.

Read less

Ostatnie zmiany

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Działania Eurofound

Read more

Działania Eurofound

Od 2003 r. Eurofound gromadzi dane, przeprowadzając co cztery lata europejskie badanie jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS).

Kluczowy wkład

Eurofound przygląda się obiektywnym i subiektywnym aspektom jakości życia. Trzecie EQLS, przeprowadzone w 2012 r., objęło swoim zakresem analizę skutków kryzysu i tendencje w okresie od 2003 r., proponując przy tym nowe wskaźniki postępu społecznego. Przedmiotem badania było w szczególności to, jak Europejczycy postrzegają jakość swoich społeczeństw, z uwzględnieniem zaufania wobec innych osób i instytucji, a także odczuwanych napięć między grupami społecznymi, w tym między bogatymi a biednymi, kierownictwem a pracownikami, a także grupami etnicznymi i religijnymi. Eurofound dostarcza także wiedzy na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników i opiekunów, oraz wpływu obowiązków związanych z opieką na zatrudnienie, pracę i jakość życia.

Korzystając również ze źródeł innych niż EQLS, Agencja przeanalizowała sytuację społeczną konkretnych grup, zwłaszcza młodzieży i osób powyżej 50. roku życia, a także przeprowadziła badanie mające na celu ocenę innowacyjnych inicjatyw politycznych służących zwiększeniu ich wkładu w rozwój społeczeństwa. Ponadto zbadano różnice w jakości życia na obszarach miejskich i wiejskich, analizując takie kwestie jak wykluczenie społeczne, warunki życia i zaufanie do władz samorządowych. Eurofound dostarczył również informacji na temat zaufania do krajowych i europejskich instytucji politycznych oraz zaangażowania obywateli w życie publiczne w okresie kryzysu.

Obecny program badawczy Eurofound wykorzystuje nowe dane pochodzące z czwartego EQLS, łącząc wymiar indywidualny i społeczny oraz subiektywne i obiektywne aspekty dobrostanu. Informacje te umożliwiają Eurofoundowi przedstawienie najważniejszych zmian w zakresie dobrostanu i warunków życia od 2003 r., ze szczególnym uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Analiza koncentruje się w szczególności na czynnikach związanych z jakością życia na poziomie lokalnym, które nie były dotychczas przedmiotem szeroko zakrojonych badań nad dobrostanem, m.in. na:

  • budowaniu zaangażowania społeczności
  • organizacji usług i infrastruktury
  • jakości mieszkalnictwa
  • bezpieczeństwie środowiska lokalnego.

W obszarze jakości społeczeństwa, Eurofound będzie prowadził dalsze badania nad spójnością społeczną i napięciami społecznymi. Przedmiotem analizy będą zmiany w zakresie zaufania do instytucji krajowych i innych osób, a także niepewność społeczna i gospodarcza oraz zaangażowanie społeczne. Eurofound stara się zrozumieć znaczenie tych kwestii dla polityki i ocenić potrzeby informacyjne decydentów.

 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society