Părți interesate și parteneri

Misiunea Eurofound este aceea de a pune la dispoziție cunoștințe care să contribuie la elaborarea unor mai bune politici sociale și în domeniul muncii și al ocupării forței de muncă. Cu toate că rolul și activitatea Eurofound vizează îndeosebi nivelul Uniunii Europene, agenția se află în legătură cu statele membre în mai multe moduri.

Membrii Consiliului de administrație al Eurofound sunt numiți la propunerea guvernelor și a organizațiilor partenerilor sociali din statele membre, plus trei membri reprezentanți ai Comisiei Europene și un membru expert independent numit de Parlamentul European. Consiliul de administrație este asistat de un Comitet executiv alcătuit din opt membri , și anume președintele și cei trei vicepreședinți ai Consiliului de administrație, coordonatorii celor trei grupuri (cel pentru guverne, cel pentru angajatori și cel pentru angajați) și un reprezentant al Comisiei Europene.

Instituțiile UE, guvernele și partenerii sociali reprezintă grupurile-țintă prioritare cărora li se adresează produsele și serviciile Eurofound. O componentă importantă a strategiei de comunicare a Eurofound se axează pe punerea la dispoziția acestor părți interesate a dovezilor și serviciilor necesare pentru a le ajuta să-și îndeplinească rolul. Această cooperare poate lua forma unor rapoarte personalizate bazate pe datele Eurofound existente.

Instituțiile și organismele UE

Eurofound are o relație dinamică cu instituțiile, construită prin legături oficiale (instituționale) și neoficiale. Eurofound este o agenție autonomă a Uniunii Europene și, ca atare, face parte din constelația organismelor UE. De asemenea, este membră a Rețelei agențiilor UE.

Agenția a semnat acorduri de cooperare cu cinci dintre următoarele agenții înrudite:

  • Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale ( CEDEFOP);
  • Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ( EIGE);
  • Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă ( EU-OSHA);
  • Fundația Europeană de Formare (ETF);
  • Agenția pentru Drepturi Fundamentale ( FRA).

Aceste acorduri sunt puse în aplicare prin planuri de acțiune anuale și reprezintă baza schimbului de surse de date și a inițiativelor comune în domeniul cercetării, al evenimentelor și al sistemelor de operațiuni.

Comisia Europeană este implicată în conducerea Eurofound în calitatea sa de membru al Consiliului de administrație al Eurofound, în cadrul căruia are un rol important legat de adoptarea programelor de activitate. Parlamentul European numește în cadrul consiliului un expert independent fără drept de vot.

Eurofound colaborează cu Consiliul UE, în principal prin programele președințiilor acestuia, oferind expertiză, vorbitori sau alt tip de sprijin pentru desfășurarea evenimentelor președinției. De asemenea, se organizează evenimente comune împreună cu Parlamentul European și cu Comitetul Economic și Social European .

Eurofound are un birou la Bruxelles pentru a putea rămâne în strânsă legătură cu instituțiile UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați biroul de legătură de la Bruxelles .

Guvernele

Fiecare stat membru are un reprezentant guvernamental în Consiliul de administrație, de regulă un funcționar al ministerului însărcinat cu ocuparea forței de muncă sau al celui pentru afaceri sociale.

Întrucât Consiliul de administrație aprobă programele de activitate ale Eurofound și propune bugetul agenției, guvernele statelor membre au o influență semnificativă asupra funcționării Eurofound. Împreună, guvernele statelor membre (în rolul lor de Consiliu al UE) au creat Eurofound și continuă să finanțeze agenția prin intermediul bugetului general al UE.

Partenerii sociali

Mandatul Eurofound constă în oferirea de sprijin Comisiei Europene, precum și altor instituții, organisme și agenții ale Uniunii, statelor membre și partenerilor sociali în vederea modelării și a implementării de politici vizând îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, a elaborării de politici privind ocuparea forței de muncă și a promovării dialogului social (între administrație și lucrători). În acest scop, Eurofound va consolida și va disemina cunoștințele, va furniza dovezi și servicii pentru elaborarea de politici – inclusiv concluzii bazate pe cercetări – și va facilita schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniuni, între cei de la nivel național și între ambele categorii.

Fiecare parte a parteneriatului social din fiecare stat membru are un reprezentant în Consiliul de administrație, fapt care reflectă diversitatea sistemelor de relații de muncă și a culturii relațiilor de muncă din UE. Activitatea grupurilor este coordonată de reprezentanți ai organizațiilor europene pentru partenerii sociali, care participă la reuniunile Consiliului de administrație.

Alte părți interesate

Eurofound cooperează cu organizații internaționale precum Organizația Internațională a Muncii ( OIM) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ( OCDE). Această cooperare poate lua forma unor contribuții la elaborarea rapoartelor sau a organizării de evenimente comune.

Eurofound dialoghează și cu societatea civilă în diferitele manifestări ale acesteia (de exemplu, organisme tripartite, societatea civilă reprezentată prin organizațiile neguvernamentale și mediul academic). Comunitatea academică și de cercetare reprezintă un utilizator important al cunoștințelor Eurofound. În plus, cercetătorii și alte cadre universitare sunt selectate în mod frecvent (prin procedura de licitație deschisă) pentru a efectua cercetări pe teren pentru Eurofound.