Ocuparea forței de muncă și piețele muncii

15 Octombrie 2021

Ocuparea forței de muncă și piețele muncii fac obiectul uneia dintre cele șase activități principale din cadrul programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021Read more

Ocuparea forței de muncă și piețele muncii fac obiectul uneia dintre cele șase activități principale din cadrul programului de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va funcționa în continuare ca centru de expertiză pentru monitorizarea și analiza evoluțiilor pieței muncii, în special având în vedere că piețele europene ale muncii se confruntă cu provocări majore în urma pandemiei de COVID-19. Activitățile sale de cercetare și de culegere de date vor pune accentul pe consecințele pandemiei asupra muncii și a ocupării forței de muncă, precum și pe modul de a menține funcționarea pieței muncii și caracterul favorabil incluziunii al acesteia.

În perioada 2021–2024, activitățile de cercetare desfășurate de Eurofound vor oferi informații importante cu privire la provocările și la perspectivele din domeniul ocupării forței de muncă și al piețelor muncii din UE. Eurofound joacă un rol important în monitorizarea tendințelor de pe piața muncii, precum și în monitorizarea impactului acestor tendințe asupra diferitelor categorii de lucrători.

Activitățile de cercetare se vor axa, în general, pe structura în schimbare a pieței muncii, utilizând instrumentele de monitorizare consacrate ale Eurofound, Monitorul european al locurilor de muncă (EJM) și Monitorul european al restructurărilor (ERM), alături de datele furnizate de Eurostat. În contextul unei rate a șomajului ridicate preconizate în unele țări, regiuni, sectoare și ocupații, care afectează și lucrătorii cu cele mai precare locuri de muncă și lucrătorii cei mai vulnerabili, aceste instrumente vor contribui la identificarea sectoarelor, a ocupațiilor și a calificărilor care se află într-un proces de dezvoltare sau de regres. ERM va continua, de asemenea, să examineze evenimentele de restructurare la scară largă, instrumentele legislative și de sprijin, precum și măsurile luate de partenerii sociali și de autoritățile publice pentru acordarea de asistență lucrătorilor care se mută de la un loc de muncă la altul sau de la un sector la altul.

Eurofound se va concentra, de asemenea, pe deficitul de forță de muncă și pe resursele umane și talentele insuficient utilizate în anumite sectoare și ocupații, fenomene accentuate în timpul pandemiei de COVID-19, analizând intervențiile la nivel de politici și practicile întreprinderilor. Temele specifice vor include neconcordanța de competențe timpul de lucru , mobilitatea geografică sau profesională și integrarea migranților , precum și includerea pe piața muncii a grupurilor subreprezentate, cum ar fi tineriifemeile și persoanele cu dizabilități . Eurofound va analiza, de asemenea, sectoarele afectate în mod tradițional de deficitul de forță de muncă, o problemă care devine tot mai presantă din cauza pandemiei. Această activitate va contribui la lucrările de pregătire a următoarei ediții a Sondajului european în rândul întreprinderilor (ECS) .

De asemenea, Eurofound va continua să colaboreze cu Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene în acest domeniu. Cercetările în materie de restructurare vor contribui la activitățile Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) și ale Fondului social european Plus (FSE+). Se vor analiza legăturile cu agenția omoloagă Cedefop și cu Autoritatea Europeană a Muncii în ceea ce privește competențele și mobilitatea forței de muncă în contextul unor politici de ocupare a forței de muncă care vizează combaterea deficitului de forță de muncă.

„Încă există șase din zece persoane care au contract de muncă pe durată nedeterminată, nelimitată. Deși cifrele pe care le deținem cu privire la „munca atipică”, și anume la munca cu fracțiune de normă și pe perioadă determinată, nu s-au schimbat cu adevărat în ultimii cinci - zece ani, acestea ascund o trecere către forme de muncă mai precare, iar persoanele cu contracte precare nu au același acces la ocuparea forței de muncă sau la protecție socială.”

Tina Weber, directoare de cercetare, unitatea Ocuparea forței de muncă

Read less

Informări recente

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Combaterea deficitului de forță de muncă în statele membre ale UE

While unemployment is still a huge challenge in Europe, some countries, sectors and occupations are experiencing labour...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ocuparea forței de muncă și piețele muncii

Abonare

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Activitățile de cercetare ale Eurofound vizează să susțină măsurile de politică pentru a oferi cunoștințe care să sprijine schimbările structurale, în special ca urmare a pandemiei de COVIRead more

Activitățile de cercetare ale Eurofound vizează să susțină măsurile de politică pentru a oferi cunoștințe care să sprijine schimbările structurale, în special ca urmare a pandemiei de COVID-19. Eurofound își propune să contribuie la abordarea provocărilor de la nivelul UE și a celor de la nivel național în domeniul ocupării forței de muncă și al structurilor pieței muncii.

Mai exact, Eurofound culege date și analizează tendințele în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și evoluția pieței muncii, identificând și examinând decalajele și grupurile de risc, pentru a oferi Comisiei Europene și altor instituții ale UE, organismelor statelor membre și partenerilor sociali sprijinul necesar pentru a elabora politici de ocupare a forței de muncă mai eficace.

Planul de lucru al Agenției este aliniat la orientările politice ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2024, contribuind în mod direct la o serie de domenii principale de politică ce vizează crearea unei Europe puternice din punct de vedere social. În special, activitățile de cercetare ale Eurofound vor sprijini inițiativele de politică din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și activitățile asociate acestor inițiative, printre care se numără Strategia europeană privind egalitatea de gen 2020-2025, Garanția pentru tineret consolidată, Pachetul de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, Agenda pentru competențe, precum și inovarea și crearea de locuri de muncă și propunerea Comisiei Europene privind salarii minime adecvate în UE.

Read less

Principalele mesaje de politică

Top

Principalele constatări care rezultă din cercetările Eurofound oferă informații care contribuie la abordarea, de către factorii de decizie, a unora dintre problemele principale în acest domeniu.

Read more

Principalele constatări care rezultă din cercetările Eurofound oferă informații care contribuie la abordarea, de către factorii de decizie, a unora dintre problemele principale în acest domeniu.

  • Înainte de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de impactul generat de aceasta, redresarea pieței muncii din Europa a dus la o rată de ocupare a forței de muncă în UE apropiată de obiectivul său de 75 % pentru 2020. Deși unice prin natura lor specifică, lecțiile învățate ca urmare a crizelor anterioare au arătat că menținerea legăturii lucrătorilor cu piața muncii și, acolo unde este posibil, consolidarea competențelor reprezintă modalități importante de asigurare a unei redresări rapide.
  • În mod constant, nivelul de ocupare a forței de muncă a cunoscut cea mai slabă creștere în cazul locurilor de muncă plătite la un nivel mediu - cel mai considerabil în timpul recesiunilor - și cea mai puternică creștere în cazul locurilor de muncă bine plătite.
  • Nivelurile stabile la care se situează munca atipică maschează o creștere a numărului de locuri de muncă precare pentru anumite grupuri, numărul de lucrători cu „alte tipuri de contracte” sau „fără contracte” fiind din ce în ce mai mare. Pandemia de COVID-19 influențează în continuare situația critică a acestor lucrători care au fost cel mai puternic afectați de criză și care sunt expuși riscului de a fi afectați cel mai grav pe termen lung.
  • Creșterea înregistrată de diferitele forme de muncă atipică duce la divizări mai profunde pe piețele muncii din UE între lucrătorii care beneficiază de o protecție adecvată și cei care au un acces limitat la protecție socială și la drepturile în materie de încadrare în muncă, contribuind la o segmentare mai accentuată a pieței muncii.Acesta este, în special, cazul numărului tot mai mare de lucrători încadrați în „forme combinate de muncă atipică” (care au un statut ce combină forme de muncă atipică: de exemplu, lucrători temporari și cu fracțiune de normă, lucrători independenți și cu fracțiune de normă).
  • Creșterea actuală a numărului de locuri de muncă precare va necesita soluții la nivel de politici pentru a sprijini lucrătorii cu acces limitat la protecție socială și la reprezentare. Acest lucru este cu atât mai relevant în contextul impactului emergent al pandemiei de COVID-19, care implică riscuri existențiale deosebite pentru mulți lucrători cu locuri de muncă precare și pentru mulți lucrători independenți.
Read less

Cercetări actuale și în curs

Top

În 2021, Eurofound va continua să monitorizeze și să analizeze modul în care se modifică structura pieței muncii din UE, ținând seama și de pandemia de COVID-19, luând în considerare crearea netă de locuri de muncă și pierderile de locuri de muncă în funcție de sectoare și ocupații, precum șiRead more

În 2021, Eurofound va continua să monitorizeze și să analizeze modul în care se modifică structura pieței muncii din UE, ținând seama și de pandemia de COVID-19, luând în considerare crearea netă de locuri de muncă și pierderile de locuri de muncă în funcție de sectoare și ocupații, precum și caracteristicile principale ale structurii locurilor de muncă.

În 2021, vor fi disponibile rezultatele activităților de cercetare cu privire la schimbările legate de gen și de vârstă de pe piața muncii, realizate pe baza datelor furnizate de Monitorul european al locurilor de muncă și efectuate în comun cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Raportarea cu privire la schimbările structurale de pe piața muncii se va baza pe datele furnizate de Monitorul european al locurilor de muncă (EJM), de Monitorul european al restructurărilor (ERM) și de Eurostat. Pandemia de COVID-19 a avut un impact amplu, iar activitățile de cercetare care analizează impactul imediat al pandemiei asupra ocupării forței de muncă și eficacitatea măsurilor de sprijin de urgență adoptate de guverne și de partenerii sociali vor fi disponibile în 2021. Acestea vor fi urmate de o analiză a situației pieței europene a muncii la un an de la debutul pandemiei de COVID-19, care va include regiunile și sectoarele cele mai afectate de criză.

Vor fi disponibile, de asemenea, noi actualizări cu privire la evenimentele ERM și la bazele de date juridice. În plus, informațiile culese prin intermediul bazei de date a Eurofound COVID-19 EU PolicyWatch , înființată în 2020, vor fi integrate în instrumentele de sprijin ale ERM și în baza de date juridice.

De asemenea, printre activitățile Eurofound care abordează impactul generat de schimbare se numără și o analiză a restructurării, precum și a unei eventuale extinderi a bazei de date privind evenimentele ERM. Aceasta va acoperi unele tipuri de restructurare, cum ar fi cele legate de schimbările climatice sau de tranziția către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, de digitalizare, de delocalizare sau de relocalizare.

Cercetările aflate în curs de desfășurare în cadrul ECS 2019 privind practicile la locul de muncă, în legătură cu deficitul de competențe și utilizarea competențelor în unitățile europene, efectuate în colaborare cu Cedefop, vor fi disponibile în 2021. Bazându-se pe rezultatele analizelor existente privind deficitul de forță de muncă, o nouă componentă a cercetării va evalua eficacitatea anumitor tipuri de intervenții, în special a celor introduse în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a aborda deficitele de forță de muncă accentuate și mai mult de criză, cum ar fi, de exemplu, cele din sectorul serviciilor de îngrijire.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare pe această temă.

Read less
  • Publications (1719)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ocuparea forței de muncă și piețele muncii

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.