Condițiile de viață și calitatea vieții

19 Mai 2021

„Condițiile de viață și calitatea vieții” reprezintă una dintre cele șase activități principale ale programului de lucru al Eurofound pentru perioadRead more

„Condițiile de viață și calitatea vieții” reprezintă una dintre cele șase activități principale ale programului de lucru al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va continua să cartografieze și să analizeze principalele aspecte legate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor europeni, luând în calcul și informațiile privind percepția acestora asupra calității vieții și a societății. Deoarece pandemia de COVID-19 și criza economică provocată de aceasta au afectat profund viețile oamenilor, Eurofound va analiza mai în detaliu impactul acestei crize asupra cetățenilor Uniunii în diferite etape ale vieții.

În perioada 2021-2024, cercetările Eurofound vor oferi informații importante despre provocările și perspectivele legate de condițiile de viață și de calitatea vieții în UE, precum și despre rolul jucat de diferitele inițiative menite să atenueze greutățile de natură socială cu care se confruntă diversele categorii de cetățeni. Prezintă un interes deosebit implicațiile pentru vârstnici și nevoile lor de îngrijire, implicațiile pentru tineri și incluziunea și mobilitatea lor socială, precum și diversele consecințe ale crizei asupra bărbaților și femeilor .

Serviciile publice din întreaga UE au avut un rol important în gestionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19, deși s-au confruntat cu provocări semnificative. Ele vor fi evaluate mai în detaliu, cu accent pe aspecte precum calitatea, accesul și accesibilitatea acestora. După cum au arătat constatările anterioare, această criză a avut efecte disproporționate asupra anumitor categorii de persoane, în funcție de vârstă, de responsabilitățile de îngrijire și de echilibrul între viața profesională și cea privată , iar Eurofound va analiza aceste aspecte mai amănunțit.

Acționând în mod coordonat cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Eurofound intenționează să cerceteze problema disparităților de gen multidimensionale prin investigarea impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra bărbaților și a femeilor, din perspectiva participării la ocuparea forței de muncă, a condițiilor de viață materiale și a bunăstării, cu scopul de a identifica diferențele și a evalua efectul crizei asupra disparităților de gen.

„ Calitatea serviciilor publice a fost și este esențială pentru clădirea încrederii în instituțiile din Europa contemporană și va rămâne crucială pentru depășirea provocărilor actuale și viitoare. Asigurarea unor servicii de calitate este și un domeniu deschis inovației, în special în ceea ce privește trecerea la servicii digitale mai ecologice, precum și pregătirea pentru riscuri viitoare, similare pandemiei.”

Tadas Leončikas, director de cercetare principal, unitatea Politici Sociale

Read less

Informări recente

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Watch the webinar: #AskTheExpert - Addressing the social and employment impact of the pandemic - Living, working and COVID-19

Joint webinar - Eurofound and the EU Presidency of Portugal - 29 April 2021 @ 11.00 – 12.00 GMT (12.00 – 13.00 CEST)

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Condițiile de viață și calitatea vieții

Abonare

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Cercetările întreprinse de Eurofound sunt menite să ajute la instituirea unor măsuri de politică adaptate provocărilor și oportunităților de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul condițiilor de viață și al calității viețiiRead more

Cercetările întreprinse de Eurofound sunt menite să ajute la instituirea unor măsuri de politică adaptate provocărilor și oportunităților de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul condițiilor de viață și al calității vieții. Printre altele, agenția va monitoriza impactul pandemiei de COVID-19 și al crizei economice provocate de aceasta, furnizând cunoștințe privind situația actuală, tendințele și riscurile, precum și privind modalitățile de îmbunătățire a condițiilor de viață în UE. Eurofound se va concentra pe identificarea și analizarea problemelor presante ale categoriilor cele mai vulnerabile, în special cetățenii vârstnici și tinerii. De asemenea, va oferi o bază de decizie responsabililor de elaborarea politicilor, prezentând dovezi privind tendințele și factorii care influențează prestarea serviciilor publice și stabilind corelații, de exemplu cu Pilonul european al drepturilor sociale .

Planul de lucru al agenției este corelat cu orientările politice ale Comisiei Europene pentru următorii patru ani, fiind direct relevant pentru o serie de domenii de politică majore care vizează crearea unei Europe sociale puternice. Printre altele, cercetările vor sprijini inițiativele de politică și activitățile legate de punerea în aplicare a Strategiei europene privind egalitatea de gen 2020-2025 , a Garanției pentru tineret , a Garanției pentru copii și a semestrului european , împreună cu recomandările specifice fiecărei țări din cadrul acestuia.

Read less

Mesaje principale în sprijinul elaborării politicilor

Top

Principalele constatări rezultate în urma cercetărilor Eurofound îi ajută pe responsabilii de elaborarea politicilor să soluționeze câteva probleme esențiale din acest domeniu.

Read more

Principalele constatări rezultate în urma cercetărilor Eurofound îi ajută pe responsabilii de elaborarea politicilor să soluționeze câteva probleme esențiale din acest domeniu.

 • Tensiunile percepute în societate au impactul cel mai nociv asupra încrederii în instituții, în timp ce calitatea percepută a serviciilor publice reprezintă un factor esențial pentru creșterea încrederii în instituții.
 • Sunt necesare mai multe servicii de îngrijire pe termen lung și o mai mare flexibilitate în furnizarea lor. Serviciile de îngrijire și de asistență la domiciliu ar trebui să fie accesibile, în special în statele membre cu cele mai mici venituri din UE.
 • Accesul prompt la servicii de asistență medicală primară, la asistență socială și la îngrijire pe termen lung poate asigura intervenția timpurie și monitorizarea nevoilor în schimbare și poate preveni escaladarea problemelor legate de îngrijirea pe termen lung.
 • Se constată înmulțirea problemelor de sănătate mintală în rândul tinerilor, deși nu este clar dacă acest lucru se datorează incidenței mai mari sau unei mai bune conștientizări și diagnosticări. Problemele de sănătate mintală sunt strâns legate de alte probleme ale tinerilor și pot reprezenta atât un efect al inegalităților, cât și o sursă de inegalitate. Printre factorii de risc asociați problemelor de sănătate mintală se numără dizabilitățile și bolile cronice, problemele familiale, problemele legate de anturaj și utilizarea intensă a platformelor de comunicare socială.
 • Deși încrederea și coeziunea socială în UE au revenit în general la nivelul anterior crizei financiare, apariția pandemiei de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra bunăstării în țările cele mai afectate.
 • Tinerii se dovedesc a fi una dintre categoriile cele mai afectate de izolare: alături de persoanele fără un loc de muncă, tinerii declară cel mai scăzut nivel de bunăstare, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri față de debutul pandemiei. Deși satisfacția cu privire la viață și optimismul au crescut față de aprilie 2020, tinerii continuă să se simtă excluși din societate și rămân cei mai expuși riscului de depresie, ceea ce arată că sunt afectați într-o mai mare măsură de restricțiile din perioada de izolare.
 • În eventualitatea unor valuri viitoare de infectări cu coronavirus, va fi esențial să se ia măsuri de diminuare a riscurilor pentru sănătatea mintală a șomerilor și a tinerilor ca urmare a pandemiei de COVID-19. Măsurile de politică actuale trebuie să includă acordarea de sprijin țintit persoanelor care caută un loc de muncă pentru a se redresa și a face față efectelor pandemiei, precum și asigurarea participării depline a tinerilor în societate.
 • Femeile au fost mai afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 decât bărbații din punctul de vedere al nivelului de optimism și al echilibrului între viața profesională și cea privată. Remedierea acestor probleme va fi esențială pentru a contracara impactul disproporționat al pandemiei asupra femeilor.
 • Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Creșterea nivelului de încredere în instituții, declarată de respondenții care au beneficiat de măsuri de sprijin, transmite de asemenea un mesaj clar guvernelor naționale și Uniunii Europene.
Read less

Cercetări actuale și în derulare

Top

În 2021, Eurofound va continua să realizeze sondajele sale paneuropene, axându-se pe măsurarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra condițiilor deRead more

În 2021, Eurofound va continua să realizeze sondajele sale paneuropene, axându-se pe măsurarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra condițiilor de viață. Pornind de la experiența celor două ediții precedente ale sondajului online Viața, munca și COVID-19, este planificată o a treia rundă în 2021.

Eurofound va publica constatările cu privire la tineri și impactul inițial al pandemiei de COVID-19 asupra bunăstării și perspectivelor de încadrare profesională ale tinerilor și ale NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) și va analiza aspectul echității și al viitorului în raport cu optimismul și cu percepțiile privind calitatea societății. Această cercetare se bazează pe lucrările anterioare privind NEET și utilizează date din sondajul online referitor la pandemia de COVID-19.

O atenție deosebită va fi acordată condițiilor de viață ale vârstnicilor și nevoilor de servicii de îngrijire formală și informală ale acestora, precum și bunăstării, riscului de excluziune socială și situației veniturilor lor în timpul pandemiei și imediat după încheierea acesteia. Eurofound va analiza disparitățile în ceea ce privește disponibilitatea și utilizarea serviciilor de îngrijire și va trece de asemenea în revistă câteva exemple de soluții de furnizare de la distanță a serviciilor de sănătate și de îngrijire.

În ceea ce privește disparitățile de gen provocate de pandemia de COVID-19, Eurofound va analiza mai în detaliu distribuția muncii plătite și neplătite și a responsabilităților casnice și de îngrijire între bărbați și femei în timpul crizei.

Vor fi explorate o serie de aspecte privind impactul pandemiei și schimbările din cadrul serviciilor publice, precum serviciile de sprijinire a ocupării forței de muncă, serviciile de sănătate și de îngrijire, serviciile de protecție socială și de educație: de exemplu, utilizarea și furnizarea lor, nivelul de pregătire a prestatorilor, utilizarea instrumentelor digitale, consolidarea și finanțarea, precum și experiențele și gradul de satisfacție al utilizatorilor acestor servicii.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect.

Read less
 • Publications (630)
 • Data
 • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Condițiile de viață și calitatea vieții

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.