Condițiile de viață și calitatea vieții

27 Martie 2023

„Condițiile de viață și calitatea vieții” reprezintă una dintre cele șase activități principale ale programului de lucru al Eurofound pentru perioadRead more

„Condițiile de viață și calitatea vieții” reprezintă una dintre cele șase activități principale ale programului de lucru al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va continua să cartografieze și să analizeze principalele aspecte legate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor europeni, luând în calcul și informațiile privind percepția acestora asupra calității vieții și a societății. Deoarece pandemia de COVID-19 și criza economică provocată de aceasta au afectat profund viețile oamenilor, Eurofound va analiza mai în detaliu impactul acestei crize asupra cetățenilor Uniunii în diferite etape ale vieții.

În perioada 2021-2024, cercetările Eurofound vor oferi informații importante despre provocările și perspectivele legate de condițiile de viață și de calitatea vieții în UE, precum și despre rolul jucat de diferitele inițiative menite să atenueze greutățile de natură socială cu care se confruntă diversele categorii de cetățeni. Prezintă un interes deosebit implicațiile pentru vârstnici și nevoile lor de îngrijire, implicațiile pentru tineri și incluziunea și mobilitatea lor socială, precum și diversele consecințe ale crizei asupra bărbaților și femeilor .

Serviciile publice din întreaga UE au avut un rol important în gestionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19, deși s-au confruntat cu provocări semnificative. Ele vor fi evaluate mai în detaliu, cu accent pe aspecte precum calitatea, accesul și accesibilitatea acestora. După cum au arătat constatările anterioare, această criză a avut efecte disproporționate asupra anumitor categorii de persoane, în funcție de vârstă, de responsabilitățile de îngrijire și de echilibrul între viața profesională și cea privată , iar Eurofound va analiza aceste aspecte mai amănunțit.

Acționând în mod coordonat cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), Eurofound intenționează să cerceteze problema disparităților de gen multidimensionale prin investigarea impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra bărbaților și a femeilor, din perspectiva participării la ocuparea forței de muncă, a condițiilor de viață materiale și a bunăstării, cu scopul de a identifica diferențele și a evalua efectul crizei asupra disparităților de gen.

„ Calitatea serviciilor publice a fost și este esențială pentru clădirea încrederii în instituțiile din Europa contemporană și va rămâne crucială pentru depășirea provocărilor actuale și viitoare. Asigurarea unor servicii de calitate este și un domeniu deschis inovației, în special în ceea ce privește trecerea la servicii digitale mai ecologice, precum și pregătirea pentru riscuri viitoare, similare pandemiei.”

Tadas Leončikas, director de cercetare principal, unitatea Politici Sociale

Read less

Informări recente

Citizens need clarity on Europe’s challenges

Europe faces a winter of uncertainty and potentially discontent. The cost of living is rising rapidly and the spectre...

Risk of depression runs high as Europe and its neighbours struggle with cost-of-living crisis

Two-thirds of respondents from the EU and 10 neighbouring countries reported difficulties making ends meet in the fifth...

Viața, munca și COVID-19 în Uniunea Europeană și în 10 țări învecinate cu UE

Sondajul „Viața, munca și COVID-19”, lansat pentru prima dată de Eurofound la începutul anului 2020, își propune să...

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Cercetările întreprinse de Eurofound sunt menite să ajute la instituirea unor măsuri de politică adaptate provocărilor și oportunităților de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul condițiilor de viață și al calității viețiiRead more

Cercetările întreprinse de Eurofound sunt menite să ajute la instituirea unor măsuri de politică adaptate provocărilor și oportunităților de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul condițiilor de viață și al calității vieții. Printre altele, agenția va monitoriza impactul pandemiei de COVID-19 și al crizei economice provocate de aceasta, furnizând cunoștințe privind situația actuală, tendințele și riscurile, precum și privind modalitățile de îmbunătățire a condițiilor de viață în UE. Eurofound se va concentra pe identificarea și analizarea problemelor presante ale categoriilor cele mai vulnerabile, în special cetățenii vârstnici și tinerii. De asemenea, va oferi o bază de decizie responsabililor de elaborarea politicilor, prezentând dovezi privind tendințele și factorii care influențează prestarea serviciilor publice și stabilind corelații, de exemplu cu Pilonul european al drepturilor sociale .

Planul de lucru al agenției este corelat cu orientările politice ale Comisiei Europene pentru următorii patru ani, fiind direct relevant pentru o serie de domenii de politică majore care vizează crearea unei Europe sociale puternice. Printre altele, cercetările vor sprijini inițiativele de politică și activitățile legate de punerea în aplicare a Strategiei europene privind egalitatea de gen 2020-2025 , a Garanției pentru tineret , a Garanției pentru copii și a semestrului european , împreună cu recomandările specifice fiecărei țări din cadrul acestuia.

Read less

Mesaje principale în sprijinul elaborării politicilor

Top

Living conditions quality of life infographic
Infografic

Principalele constatări rezultate în urma cercetărilor Eurofound îi ajută pe responsabilii de elaborarea politicilor să soluționeze câteva probleme esențiale din acest domeniu.

 • Tensiunile percepute în societate au impactul cel mai nociv asupra încrederii în instituții, în timp ce calitatea percepută a serviciilor publice reprezintă un factor esențial pentru creșterea încrederii în instituții.
 • Sunt necesare mai multe servicii de îngrijire pe termen lung și o mai mare flexibilitate în furnizarea lor. Serviciile de îngrijire și de asistență la domiciliu ar trebui să fie accesibile, în special în statele membre cu cele mai mici venituri din UE.
 • Accesul prompt la servicii de asistență medicală primară, la asistență socială și la îngrijire pe termen lung poate asigura intervenția timpurie și monitorizarea nevoilor în schimbare și poate preveni escaladarea problemelor legate de îngrijirea pe termen lung.
 • Se constată înmulțirea problemelor de sănătate mintală în rândul tinerilor, deși nu este clar dacă acest lucru se datorează incidenței mai mari sau unei mai bune conștientizări și diagnosticări. Problemele de sănătate mintală sunt strâns legate de alte probleme ale tinerilor și pot reprezenta atât un efect al inegalităților, cât și o sursă de inegalitate. Printre factorii de risc asociați problemelor de sănătate mintală se numără dizabilitățile și bolile cronice, problemele familiale, problemele legate de anturaj și utilizarea intensă a platformelor de comunicare socială.
 • Deși încrederea și coeziunea socială în UE au revenit în general la nivelul anterior crizei financiare, apariția pandemiei de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra bunăstării în țările cele mai afectate.
 • Tinerii se dovedesc a fi una dintre categoriile cele mai afectate de izolare: alături de persoanele fără un loc de muncă, tinerii declară cel mai scăzut nivel de bunăstare, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri față de debutul pandemiei. Deși satisfacția cu privire la viață și optimismul au crescut față de aprilie 2020, tinerii continuă să se simtă excluși din societate și rămân cei mai expuși riscului de depresie, ceea ce arată că sunt afectați într-o mai mare măsură de restricțiile din perioada de izolare.
 • În eventualitatea unor valuri viitoare de infectări cu coronavirus, va fi esențial să se ia măsuri de diminuare a riscurilor pentru sănătatea mintală a șomerilor și a tinerilor ca urmare a pandemiei de COVID-19. Măsurile de politică actuale trebuie să includă acordarea de sprijin țintit persoanelor care caută un loc de muncă pentru a se redresa și a face față efectelor pandemiei, precum și asigurarea participării depline a tinerilor în societate.
 • Femeile au fost mai afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19 decât bărbații din punctul de vedere al nivelului de optimism și al echilibrului între viața profesională și cea privată. Remedierea acestor probleme va fi esențială pentru a contracara impactul disproporționat al pandemiei asupra femeilor.
 • Păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile naționale și europene trebuie să rămână un obiectiv esențial în perioadele de criză, deoarece respectarea măsurilor de ținere sub control a răspândirii COVID-19 depinde în mare măsură de nivelul de încredere în instituții și în recomandările oamenilor de știință. Creșterea nivelului de încredere în instituții, declarată de respondenții care au beneficiat de măsuri de sprijin, transmite de asemenea un mesaj clar guvernelor naționale și Uniunii Europene.
Read less

Cercetări actuale și în derulare

Top

În 2022, activitatea în acest domeniu se va concentra pe măsurarea impactului COVID-19 asupra condițRead more

În 2022, activitatea în acest domeniu se va concentra pe măsurarea impactului COVID-19 asupra condițiilor de viață. Pornind de la experiența celor două ediții precedente ale sondajului online Viața, munca și COVID-19 desfășurate în 2020 și 2021, este planificată o analiză suplimentară în 2022.

Eurofound își va finaliza cercetările în curs de desfășurare privind impactul COVID-19 asupra persoanelor în vârstă și asupra bărbaților și femeilor. Activitatea de investigare a decalajului de gen va fi coordonată cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE). În plus, va fi finalizată analiza adaptării serviciilor publice în ceea ce privește furnizarea de servicii în timpul pandemiei.

Pe baza lucrărilor anterioare, Eurofound va investiga dinamica intergenerațională în timp, concentrându-se asupra modului în care pandemia a afectat în feluri diferite starea de sănătate, participarea la piața muncii, calitatea vieții și nevoile financiare ale diferitelor grupe de vârstă, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În completare, se va face o analiză a măsurilor politice puse în aplicare la nivelul UE și la nivel național pentru a atenua impactul economic și social al crizei în rândul diferitelor grupe de vârstă.

Eurofound va explora legătura dintre venituri și cheltuielile cu locuința în rândul diferitelor grupuri de populație. Această activitate implică o analiză a consecințelor sociale ale accesibilității locuințelor și a impactului locuințelor necorespunzătoare asupra condițiilor de viață, pe baza datelor din sondajul electronic al Eurofound, precum și a altor surse de date. Eurofound va examina politicile în domeniul locuințelor în contextul COVID-19, analizând înghețarea plăților pentru chirii și ipoteci și evacuările, precum și inițiativele menite să ofere locuințe accesibile ca preț și adecvate pentru grupurile afectate sever de povara cheltuielilor cu locuința.

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect.

Read less
 • Publications (666)
 • Data
 • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.