Ad hoc žiadosti o informácie

V časoch pokračujúcej hospodárskej a spoločenskej zmeny nadácia Eurofound musí byť schopná reagovať na nové a vznikajúce informačné potreby tvorcov politík. V rámci úsilia nadácie Eurofound zameraného na poskytovanie väčšieho počtu štúdií a služieb pre jej kľúčové skupiny zúčastnených strán je reagovanie na ad hoc žiadosti o informácie od kľúčových zúčastnených strán hlavnou činnosťou v novom programovom období nadácie Eurofound na roky 2021 – 2024.

Typy dokumentov

Táto práca zahŕňa poskytovanie príležitostných dokumentov týkajúcich sa vybraných tém v rozličných formátoch:

  • správy prispôsobené individuálnym potrebám
  • štúdie na zodpovedanie otázok zúčastnených strán
  • podkladové dokumenty
  • príspevky k publikáciám
  • správy a dokumenty vypracované z vlastného podnetu
  • správy zaplatené zúčastnenými stranami.

Správy prispôsobené individuálnym potrebám sú založené buď na pôvodnej analýze existujúcich zdrojov údajov nadácie Eurofound, napr. súborov údajov z prieskumov, alebo na zhrnutí z predchádzajúceho výskumu nadácie Eurofound v danej oblasti.

Pozrite si úplný zoznam ad hoc správ.

Ciele služby

Hlavnými cieľmi tejto služby je zabezpečiť promptné, flexibilné a kvalitné poskytovanie príspevkov prispôsobených individuálnym potrebám na účely uspokojenia špecifických potrieb zúčastnených strán nadácie Eurofound a poskytnúť dôkazy týkajúce sa nepredvídateľných záležitostí, ktoré si vyžadujú politické opatrenia. Zabezpečenie odpovede na konkrétnu žiadosť závisí od dostupnosti údajov.

Žiadosti sú vítané od organizácií sociálnych partnerov na európskej a vnútroštátnej úrovni, vlád členských štátov prostredníctvom ich predsedníctiev Rady EÚ a inštitúcií EÚ. Prijatý bude selektívny prístup na základe relevantnosti a politického významu žiadostí a dostupných zdrojov.

Ďalšie informácie