Kto sme

Poslanie

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať poznatky na podporu rozvoja lepšie informovanej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975 nariadením Rady (EHS) č. 1365/75, aby prispievala k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe. Nové zakladajúce nariadenie bolo prijaté 20. decembra 2018 a účinnosť nadobudlo 20. februára 2019.

Úloha

Nadácia Eurofound poskytuje informácie, poradenstvo a odborné poznatky o pracovných podmienkach a udržateľnej práci, pracovnoprávnych vzťahoch a sociálnom dialógu, zamestnanosti a pracovných trhoch, životných podmienkach a kvalite života. Cieľom nadácie je podporovať inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov pri formovaní a vykonávaní sociálnych politík a politík zamestnanosti, ako aj podporovať sociálny dialóg na základe komparatívnych informácií, výskumu a analýz.

Organizácia

Nadáciu Eurofound riadi výkonný riaditeľ, ktorý sa zodpovedá správnej rade . Súčasným výkonným riaditeľom je Ivailo Kalfin. Zástupkyňa riaditeľa, Maria Jepsen, sa zodpovedá riaditeľovi. Správnu radu tvoria zástupcovia vlád a sociálni partneri (zamestnávatelia a odborové zväzy) v členských štátoch EÚ, zástupcovia Európskej komisie a jeden nezávislý odborník vymenovaný Európskym parlamentom. Rada strategicky usmerňuje činnosti nadácie Eurofound.

Nadácia Eurofound prevádzkuje aj styčnú kanceláriu v Bruseli , ktorej poslanie je dvojaké: zvýšiť viditeľnosť a vplyv výskumu uskutočňovaného nadáciou Eurofound na úrovni EÚ a monitorovať vývoj v tvorbe politík.

Približne 100 zamestnancov nadácie pochádza z viacerých členských štátov a disponuje širokou škálou pracovných skúseností a odborných znalostí. Experti sú príležitostne vysielaní z vnútroštátnych správnych orgánov.

Kancelárie nadácie Eurofound sa nachádzajú v blízkosti budovy zo 17. storočia Loughlinstown House v Dubline (Írsko).

Cieľové publikum

Cieľom nadácie Eurofound je podporovať činnosti inštitúcií EÚ, vlád, zamestnávateľov, odborových zväzov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti tvorby politík.