Kto sme

Poslanie

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je tripartitná agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať poznatky na pomoc pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Nadácia Eurofound bola zriadená v roku 1975 nariadením Rady (EHS) č. 1365/75, aby prispievala k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Úloha

Úlohou nadácie Eurofound je poskytovať informácie, poradenstvo a odborné poznatky – o pracovných podmienkach a udržateľnej práci, pracovnoprávnych vzťahoch, zmenách na trhu práce a kvalite života, ako aj o verejných službách – pre kľúčových aktérov v oblasti sociálnej politiky EÚ na základe porovnateľných informácií, výskumu a analýzy.

Organizácia

Nadáciu Eurofound riadi výkonný riaditeľ, ktorý podáva správy správnej rade (v minulosti riadiacej rade). Riaditeľovi je podriadený zástupca riaditeľa. Radu tvoria zástupcovia vlád a sociálni partneri (zamestnávatelia a odborové zväzy) v členských štátoch EÚ, zástupcovia Európskej komisie a jeden nezávislý odborník vymenovaný Európskym parlamentom. Rada strategicky usmerňuje činnosti nadácie Eurofound.

Nadácia Eurofound prevádzkuje aj kontaktnú kanceláriu v Bruseli, ktorej poslanie je dvojaké: posilnenie zviditeľnenia a vplyvu výskumu uskutočňovaného nadáciou Eurofound na úrovni EÚ a monitorovanie vývoja v tvorbe politík.

Zamestnáva približne 100 zamestnancov z viacerých členských štátov so širokým rozsahom pracovných skúseností a odborných znalostí. Niekoľkých odborníkov príležitostne vysielajú vnútroštátne správy.

Kancelárie nadácie Eurofound sa nachádzajú v blízkosti budovy zo 17. storočia Loughlinstown House v Dubline (Írsko).

Cieľové publikum

Cieľom nadácie Eurofound je podporovať aktivity inštitúcií EÚ, vlád, zamestnávateľov, odborových zväzov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti tvorby politík.