Prístup k interným dokumentom

Verejnosť môže požiadať o prístup k dokumentom nadácie Eurofound. Nadácia Eurofound považuje sprístupňovanie svojich interných dokumentov verejnosti za významnú súčasť svojej širšej informačnej politiky poskytovania čo najucelenejšieho obrazu o činnostiach nadácie Eurofound.

Rozsah nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k interným dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie bol rozšírený na agentúry EÚ v septembri roku 2003. V marci 2004 prijala správna rada (nazývaná aj riadiaca rada) nadácie Eurofound vykonávacie pravidlá (pdf, 91 kb) na uplatňovanie tohto nariadenia.

Vo všeobecnosti sa v nariadení stanovuje, že verejnosť má právo na prístup k interným, neuverejneným dokumentom nadácie Eurofound v súlade s pravidlami, podmienkami a obmedzeniami určenými v tomto nariadení.

S cieľom pomôcť verejnosti identifikovať dokumenty, ktoré by pre ňu mohli byť zaujímavé, sa v nariadení stanovuje zriadenie registra verejných dokumentov s priamymi odkazmi na samotné dokumenty, pokiaľ je to možné.

Dokumenty nadácie Eurofound dostupné online

Historické archívy nadácie Eurofound sú výskumníkom k dispozícii v Historických archívoch Európskej únie v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.

Žiadosti o ďalšie dokumenty nadácie Eurofound

Požiadať možno aj o ďalšie dokumenty. V stručnom návode uvedenom ďalej sa dozviete, ako uplatniť právo na prístup k dokumentom.

Žiadosti o ďalšie dokumenty je potrebné predkladať vedúcemu administratívneho oddelenia písomne (poštou, faxom alebo e-mailom) a jasne v nich uviesť, že žiadosť sa podáva v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001. Snažte sa čo najpresnejšie uviesť, o čo žiadate, a poskytnúť čo najviac informácií na uľahčenie identifikácie dokumentu (dokumentov).

Poštová adresa nadácie Eurofound je:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions/Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Ireland

Ak chcete o dokumenty požiadať e-mailom, pošlite svoju žiadosť na adresu publicaccess@eurofound.europa.eu . Žiadosti prostredníctvom faxu treba posielať na +353 1 282 6456.

Upozorňujeme, že dokumenty môžu byť klasifikované ako dôverné alebo vyhradené v prípade, ak by ich sprístupnenie mohlo poškodiť záujmy jednotlivcov alebo orgánov podľa vymedzenia v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Pozri interné pravidlá utajovania dokumentov nadácie Eurofound ďalej.