Zúčastnené strany a partneri

Poslaním nadácie Eurofound je poskytovať poznatky s cieľom pomôcť pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Aj keď úloha nadácie Eurofound a jej práca je predovšetkým zameraná na úroveň EÚ, v mnohých smeroch je nadácia prepojená aj s členskými štátmi.

Členovia správnej rady nadácie Eurofound sú vymenovaní na návrh vlád a organizácií sociálnych partnerov v členských štátoch vrátane troch členov zastupujúcich Európsku komisiu a jedného nezávislého odborníka vymenovaného Európskym parlamentom. Správnej rade pomáha výkonná rada zložená z ôsmich členov , ktorá pozostáva z predsedu a troch podpredsedov správnej rady, koordinátorov troch skupín (vlády, zamestnávatelia a zamestnanci) a jedného zástupcu Európskej komisie.

Inštitúcie EÚ, vlády a sociálni partneri sú cieľovými skupinami s najvyššou prioritou pre produkty a služby nadácie Eurofound. Dôležitá súčasť komunikačnej stratégie nadácie Eurofound je zameraná na poskytovanie dôkazov a služieb týmto zúčastneným stranám, ktoré im pomáhajú pri plnení úloh. Takáto spolupráca sa môže uskutočňovať formou vypracúvania správ prispôsobených individuálnym potrebám vychádzajúcich z existujúcich údajov nadácie Eurofound.

Inštitúcie a orgány EÚ

Vzťah nadácie Eurofound s inštitúciami je dynamický, budovaný na základe formálnych (inštitucionálnych) a neformálnych väzieb. Nadácia Eurofound je autonómna agentúra EÚ a ako taká je súčasťou skupiny orgánov EÚ. Je tiež členom siete agentúr EÚ.

Agentúra podpísala dohody o spolupráci s piatimi z týchto sesterských agentúr:

  • Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania ( CEDEFOP)
  • Európsky inštitút pre rodovú rovnosť ( EIGE)
  • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ( EU-OSHA)
  • Európska nadácia pre odborné vzdelávanie ( ETF)
  • Agentúra EÚ pre základné práva (FRA).

Tieto dohody sa vykonávajú prostredníctvom ročných akčných plánov a slúžia ako základ pre výmenu zdrojov údajov a spoločné iniciatívy v oblasti výskumu, podujatí a systémov operácií.

Európska komisia sa podieľa na riadení nadácie Eurofound prostredníctvom svojich členov v správnej rade nadácie Eurofound, kde má dôležitú úlohu pri prijímaní pracovných programov. Nezávislého odborníka bez práva hlasovať do rady menuje Európsky parlament.

Nadácia Eurofound spolupracuje s Radou EÚ najmä prostredníctvom programov jej predsedníctiev a poskytuje odborné poznatky, prednášajúcich alebo inú podporu na podujatia predsedníctva. Spoločné podujatia sa organizujú aj s Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom .

Nadácia Eurofound prevádzkuje kanceláriu v Bruseli s cieľom umožniť užší kontakt s inštitúciami EÚ. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte kontaktnú kanceláriu v Bruseli .

Vlády

Každý členský štát má vo správnej rade zástupcu vlády, spravidla úradníka z ministerstva v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Keďže správna rada prijíma pracovné programy nadácie Eurofound a navrhuje jej rozpočet, vlády členských štátov majú významný vplyv na fungovanie nadácie Eurofound. Vlády členských štátov spoločne (vo svojej úlohe ako Rada EÚ) zriadili nadáciu Eurofound a pokračujú v jej financovaní prostredníctvom všeobecného rozpočtu EÚ.

Sociálni partneri

Nadácia Eurofound má mandát na poskytovanie podpory pre Komisiu, ostatné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, členské štáty a sociálnych partnerov na účel formovania a vykonávania politík týkajúcich sa zlepšovania životných a pracovných podmienok, vypracúvania politík zamestnanosti a propagácie dialógu medzi manažmentom a pracovnou silou. V tejto súvislosti nadácia Eurofound posilňuje a rozširuje znalosti, poskytuje dôkazy a služby na účel tvorby politík vrátane výskumných záverov a uľahčuje delenie sa o znalosti medzi EÚ a vnútroštátnymi subjektmi.

Každá strana sociálneho partnerstva v každom členskom štáte má zástupcu vo správnej rade, čím je zaistené zohľadnenie rozmanitosti systémov pracovnoprávnych vzťahov a kultúry v rámci EÚ. Zástupcovia európskych organizácií pre sociálnych partnerov koordinujú prácu skupín a zúčastňujú sa na zasadaniach správnej rady.

Iné

Nadácia Eurofound spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad Medzinárodná organizácia práce ( MOP a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ( OECD). Táto spolupráca sa môže uskutočňovať formou poskytovania príspevkov k správam alebo organizovania spoločných podujatí.

Nadácia Eurofound spolupracuje vo viacerých smeroch aj s občianskou spoločnosťou (napr. s orgánmi tripartity, občianskou spoločnosťou zastúpenou mimovládnymi organizáciami a akademickou obcou). Akademické a výskumné spoločenstvo je významným používateľom poznatkov nadácie Eurofound. Navyše výskumní pracovníci a iní akademickí pracovníci bývajú často vybraní (prostredníctvom verejnej súťaže) na vykonávanie terénneho výskumu pre nadáciu Eurofound.