Časté otázky

Webové sídlo nadácie Eurofound používateľom ponúka možnosť prístupu k informáciám podľa témy, podľa odvetvia, podľa jazyka alebo krajiny, založené na príslušných údajoch a analýzach zo všetkých prieskumov a monitorovacích centier nadácie Eurofound, ako aj zo súbežného podrobného výskumu nadácie. Webové sídlo je optimalizované na používanie v tabletoch a smartfónoch, ako aj v stolových počítačoch.

Aká je náplň práce nadácie Eurofound?

Nadácia Eurofound je tripartitná agentúra Európskej únie a vykonáva nezávislý porovnávací výskum, v ktorom sa skúmajú praktické skúsenosti a identifikujú faktory úspešnej zmeny v oblastiach sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou.

Informácie o výskumných a oznamovacích činnostiach nadácie Eurofound, aktuálnych pracovných programoch, výročných správach, najnovších celoeurópskych prieskumoch a ďalších nástrojoch monitorovania sa nachádzajú v časti Náplň našej práce.

Nadácia Eurofound neponúka poradenstvo občanom a nedokáže poskytnúť rady o podmienkach a právach týkajúcich sa jednotlivcov, ktorí žijú a pracujú v Európskej únii. Informácie, ktoré potrebujete, však môžete nájsť na portáli webového sídla Európskej únie a na stránkach Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Hlavnú oblasť činnosti nadácie Eurofound tvorí výskum a oznamovanie jeho výsledkov. Nadácia uskutočňuje výskumné a rozvojové projekty s cieľom poskytovať údaje a analýzy slúžiace ako podkladové informácie a podpora pri tvorbe politík EÚ v oblasti pracovných a životných podmienok. Nadácia Eurofound má po celej Európe sieť odborníkov, ktorí sa v jej mene venujú výskumu, čo okrem iného zahŕňa posudzovanie súčasnej situácie v členských štátoch, vypracúvanie prípadových štúdií (prípadové štúdie EMCC, EurWORK) a národných správ, ako aj vykonávanie prieskumov.

Ako súčasť svojej výskumnej základne nadácia Eurofound spravuje niekoľko nástrojov monitorovania:

Aká je organizačná štruktúra nadácie Eurofound?

Informácie o zložení správnej rady nadácie Eurofound, zamestnancoch z rôznych krajín, ako aj o zúčastnených stranách a partneroch sa nachádzajú v časti Kto sme.

Okrem svojho hlavného sídla v Dubline nadácia Eurofound prevádzkuje aj kontaktnú kanceláriu v Bruseli, ktorej poslanie je dvojaké: posilnenie zviditeľnenia a vplyvu výskumu uskutočňovaného nadáciou Eurofound na úrovni EÚ a monitorovanie vývoja v tvorbe politík.

Ako nadácia Eurofound pristupuje k svojim činnostiam?

Raz za štyri roky nadácia preskúma svoju stratégiu, ako aj smerovanie, ktorým by sa mala uberať jej práca, a po rozsiahlych konzultáciách vypracuje viacročný pracovný program. Tento program je výsledkom podrobných diskusií medzi skupinami tvoriacimi správnu radu, ako aj konzultácií s inštitúciami EÚ.

V aktuálnom programovom dokumente je opísané, aké činnosti má nadácia Eurofound naplánované na obdobie rokov 2017 – 2020. Stanovuje sa v ňom politika a inštitucionálny kontext programu, opisuje sa v ňom viacročný program na štvorročné obdobie a uvádza sa v ňom pracovný program na aktuálny rok.

V programovom období 2017 – 2020 sa práce nadácie Eurofound členia na šesť hlavných tematických oblastí:

Kompletný zoznam oblastí výskumu nájdete v časti Témy. Na stránkach venovaných jednotlivým témam sa uvádza diskusia o smerovaní, kľúčový prínos nadácie Eurofound, prebiehajúca práca, dôležité zdroje, ako aj súvisiace publikácie, články, správy a podujatia.

Vykonáva nadácia Eurofound výskum na požiadanie?

Nadácia sa venuje výskumu zahrnutému v pracovnom programe, ktorý prijíma správna rada. Hlavným organizáciám zúčastnených strán však ponúka obmedzenú službu ad hoc žiadostí o informácie v oblastiach, v ktorých disponuje údajmi.

Uverejňuje nadácia Eurofound svoje súbory údajov?

Nadácia ponúka špecializované databázy a nástroj Prieskumník údajov na prehľadávanie a vizualizáciu údajov z prieskumov. Dotazníky a súbory údajov z prieskumov sú dostupné aj na stiahnutie.

Uverejňuje nadácia Eurofound informácie na úrovni jednotlivých krajín?

Nadácia Eurofound uskutočňuje program činností na národnej úrovni ako súčasť svojej práce zameranej na mapovanie a analýzu sociálno-ekonomických a súvisiacich trendov v členských štátoch.

Okrem profilov krajín z hľadiska životných a pracovných podmienok nadácia Eurofound ponúka aj ďalšie zdroje k jednotlivým krajinám: súhrny správ vo všetkých úradných jazykoch, porovnávacie analýzy medzi krajinami a odvetviami, informácie o práci sociálnych partnerov na národnej úrovni, prehľady o krajinách, prípadové štúdie a databázy.

Odkiaľ čerpá nadácia Eurofound financie?

Nadácia Eurofound je financovaná ako súčasť všeobecného rozpočtu Európskej komisie. Prostriedky sa prideľujú v rámci oficiálneho rozpočtového postupu prebiehajúceho medzi Európskou komisiou, Radou ministrov a Európskym parlamentom. Podrobné informácie o ročnom rozpočte sú zahrnuté v pracovnom programe nadácie.

Ponúka nadácia Eurofound finančnú pomoc osobitným projektom?

Nadácia Eurofound je poverená prácou v osobitných oblastiach sociálnej politiky EÚ, konkrétne prispievaním k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe. Tento mandát neumožňuje poskytovanie finančnej pomoci. Viac informácií o iných možných zdrojoch financovania nájdete na webovom sídle Európskej komisie na stránke venovanej možnostiam financovania a verejným súťažiam.

Podlieha činnosť nadácie Eurofound hodnoteniu?

Nadácia Eurofound je ako agentúra EÚ povinná „pravidelne vykonávať hodnotenie ex-ante a/alebo hodnotenie ex post pri programoch a aktivitách, ktoré majú za následok značné výdavky“ podľa článku 28 ods. 1 svojho základného nariadenia a článku 29 ods. 5 konsolidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách. Všetky hodnotiace správy sú uverejnené na webovom sídle nadácie.

Nadácia Eurofound uverejňuje informácie o systémoch kontroly riadenia a externého hodnotenia a o posudzovaní ich účinnosti v rámci Konsolidovanej výročnej práci o činnosti povoľujúceho úradníka.

Ako môžem získať ďalšie informácie?

Zaregistrujte sa online na zasielanie mesačného bulletinu nadácie Eurofound s pravidelnými aktuálnymi informáciami o všetkých našich činnostiach alebo môžete s nadáciou Eurofound ostať v kontakte prostredníctvom sociálnych médií: Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

V časti Publikácie nášho webového sídla nájdete výsledky výskumných činností nadácie Eurofound vrátane ročenky Život a práca v Európe.

Prezrite si aj online kalendár nadácie, kde nájdete informácie o najnovších a pripravovaných publikáciách.

Verejnosť môže požiadať o prístup k interným dokumentom po splnení určitých podmienok. Nadácia Eurofound vytvorila aj register interných dokumentov, ktoré sú dostupné na stiahnutie. Poskytuje takisto rôzne informačné služby.

Kde môžem získať informácie o voľných pracovných miestach?

V časti Voľné pracovné miesta na našom webovom sídle nájdete oznámenia o voľných pracovných miestach a prebiehajúcich výberových konaniach, ako aj dôležité informácie o práci v nadácii Eurofound a o tom, ako sa v nej uchádzať o zamestnanie. Nadácia môže vziať do úvahy iba žiadosti o zamestnanie zaslané v rámci verejného výberového konania a neprijíma spontánne zaslané žiadosti či životopisy.

Voľné pracovné miesta sa zvyčajne vyskytujú veľmi zriedka, pretože sme malá organizácia, ktorá má približne 100 zamestnancov. Keď sa otvorí voľné trvalé pracovné miesto, informácia o tom sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Úradné vestníky sú dostupné vo všetkých informačných kanceláriách EÚ, na štátnych úradoch pre publikácie alebo priamo na Úrade pre vydávanie publikácií Európskej únie. Môžete sa prihlásiť aj na odber úradného vestníka verejných výberových konaní, ktorý je osobitne venovaný náborovým výberovým konaniam. Uchádzač o zamestnanie v nadácii Eurofound musí byť štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, aby bol oprávnený uchádzať sa o dané pracovné miesto.

Ponúka nadácia Eurofound stáže?

Nadácia Eurofound má program stáží, pričom postup podávania prihlášok zvyčajne prebieha v decembri a januári. Informácie o stážach nájdete v časti Voľné pracovné miesta na našom webovom sídle, kde sa môžete dočítať o skúsenostiach predchádzajúcich stážistov nadácie Eurofound.

Ak rozmýšľate o stáži, sledujte nás na sociálnych sieťach, aby ste mali aktuálne informácie o spustení postupu podávania prihlášok.

Môžem nadáciu Eurofound osobne navštíviť?

Nadácia Eurofound je otvorená pre návštevníkov a ponúka programy na mieru, ktoré spĺňajú osobitné informačné potreby skupín alebo jednotlivcov. Návštevu možno zabezpečiť po predchádzajúcej dohode.
 

Ako sa môžem do sídla nadácie Eurofound dostať?

Nadácia Eurofound sa nachádza južne od Dublinu asi 16 km od centra mesta. Adresa je: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Sú priestory nadácie Eurofound k dispozícii na prenájom?

K dispozícii na prenájom sú priestory konferenčného centra Raymond-Pierre Bodin Conference Centre. Hlavná sála, ktorá pojme až 120 účastníkov, je vybavená najmodernejšou technológiou a má deväť tlmočníckych kabín spĺňajúcich normy ISO. K dispozícii sú aj menšie zasadacie miestnosti, z ktorých väčšina sa nachádza v historickej budove Loughlinstown House.

Ak si chcete rezervovať konferenčné priestory alebo skontrolovať ich dostupnosť, obráťte sa na nás na e-mailovej adrese ConferenceCentre@eurofound.europa.eu alebo telefonicky na čísle +353 1 204 3100.