Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and well-being and trust in institutions. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

  • Dôvera v EÚ sa v júli zvýšila, zatiaľ čo dôvera vo vnútroštátne vlády sa znížila. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v Taliansku a Španielsku, ktoré boli pandémiou ťažko zasiahnuté. Dôvera vo vnútroštátne vlády, ako aj v EÚ je výrazne vyššia v prípade občanov EÚ, ktorí počas pandémie získali finančnú podporu.
  • V čase krízy musí ostať zachovanie dôvery občanov EÚ vo vnútroštátne a európske inštitúcie v centre pozornosti, pretože dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu pandémie COVID-19 vo veľkej miere závisí od úrovne dôvery v inštitúcie a odporúčania odborníkov. Zvýšenie úrovne dôvery v inštitúcie uvádzané respondentmi, ktorí využili podporné opatrenia, takisto vysiela jasný signál vnútroštátnym vládam a EÚ.
  • Jednou zo skupín, ktoré v dôsledku obmedzenia pohybu stratili najviac, boli mladí ľudia . Spolu s tými, ktorí prišli o prácu, uvádzajú najnižšiu úroveň kvality životných podmienok, a to aj napriek tomu, že situácia sa od začiatku pandémie mierne zlepšila. Aj keď sa miera spokojnosti so životom a optimizmu od apríla zvýšila, mladí ľudia sa naďalej cítia zo spoločnosti vylúčení a sú najviac vystavení riziku depresie, čo ukazuje, ako ich obmedzenie pohybu väčšmi ovplyvňuje.
  • Pandémia tiež naďalej neúmerne viac vplýva na ženy a ohľadne svojej budúcnosti prejavujú menej optimizmu než muži – tento rozdiel sa v období od apríla do júla ďalej prehĺbil. Okrem toho pandémia takisto viac ovplyvnila rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom u žien než u mužov, pričom ženy boli zasiahnuté viac, pokiaľ ide o skrátenie pracovného času a mladé ženy boli ohrozené stratou zamestnania viac ako muži. Počas pandémie sa v prípade žien zvýšila najmä záťaž spojená so zodpovednosťou za starostlivosť o rodinu. V záujme zaistenia, aby ženy neúmerne nedoplatili na túto pandémiu, bude náprava týchto škôd zohrávať zásadnú úlohu.
  • V prípade ďalších vĺn koronavírusu budú mať opatrenia na zmiernenie rizík v oblasti duševného zdravia nezamestnaných a mladých ľudí zásadný význam. Súčasťou prebiehajúcich politických opatrení musí byť poskytovanie cielenej podpory s cieľom umožniť osobám hľadajúcim zamestnanie, aby sa opäť postavili na nohy a vyrovnali sa s vplyvmi pandémie, ako aj zaistiť, aby sa mladí ľudia mohli plnohodnotne zapojiť do diania v spoločnosti.
  • Výsledky prieskumu ukazujú, akým spôsobom predstavuje pandémia riziko ďalšieho prehlbovania nerovností medzi sociálno-ekonomickými skupinami a jednotlivými krajinami. Tieto rastúce rozdiely môžu mať vplyv aj na stabilitu EÚ a zdôrazňujú potrebu úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a jasného oznamovania týchto opatrení občanom EÚ.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ. 

COVID-19 data