Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

  • Pokiaľ ide o dôveru inštitúcie, najvyššia úroveň je hlásená v prípade systémov zdravotnej starostlivosti, a to v porovnaní s inými oblasťami, ako sú médiá, vnútroštátne vlády a EÚ. Zároveň práve pracovníci v zdravotníctve častejšie uvádzajú, že sa cítia emocionálne vyčerpaní , čo potvrdzuje vysokú mieru ich vystavenia ťažkým a emocionálne náročným situáciám počas pandémie.
  • Výsledky prieskumu ukazujú, akým spôsobom predstavuje pandémia riziko ďalšieho prehlbovania nerovností medzi sociálno-ekonomickými skupinami a jednotlivými krajinami. Tieto rastúce rozdiely môžu mať vplyv aj na stabilitu EÚ a zdôrazňujú potrebu úplného vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a jasného oznamovania týchto opatrení občanom EÚ.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.