Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Hlavné zistenia

  • Neistota zamestnania klesla z 15 % v apríli na 10 % v júli, respondenti s pracovnou zmluvou na určitú dobu a krátkodobou zmluvou majú však naďalej veľké obavy , pričom vyše 40 % mužov vo veku 34 – 49 rokov s pracovnou zmluvou na určitú dobu sa obáva, že by v najbližších troch mesiacoch mohli o prácu prísť. Napriek tomu, že sa počet odpracovaných hodín celkovo zvýšil, až tretina respondentov naďalej uvádza, že pracuje menej ako pred pandémiou.
  • Viac ako tri štvrtiny zamestnancov EÚ v júli chcelo naďalej aspoň príležitostne pracovať z domu, a to aj bez obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Väčšina zamestnancov v EÚ uvádza pozitívnu skúsenosť s teleprácou počas pandémie, ale len veľmi málo si z nich želá pracovať na diaľku trvalo, pričom uprednostňovanou možnosťou je kombinácia telepráce a prítomnosti na pracovisku.
  • Častejšie využívanie telepráce počas pandémie poukázalo na prekrývanie hraníc medzi pracovným a osobným životom. Bude nevyhnutné, aby vlády a sociálni partneri zaviedli iniciatívy zamerané na „právo odpojiť sa“ s cieľom zabrániť tomu, aby boli veľké skupiny pracovníkov vystavené fyzickému a emocionálnemu vyčerpaniu.
  • Ak sa má v telepráci pokračovať v celej EÚ, sociálni partneri sa musia snažiť zahrnúť do akýchkoľvek právnych rámcov alebo dohôd ustanovenia o dobrovoľnom charaktere telepráce alebo vhodnosti osobitných úloh na teleprácu. Dôležité bude objasniť, ako môžu zamestnávatelia prispievať na výdavky spojené s teleprácou, ako aj poskytnúť záruky dodržania zásady rovnakej odmeny a prístupu k odbornej príprave pre osoby, ktoré pracujú na diaľku.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ.