Close ×

Best viewed on Desktop

Európsky prieskum kvality života

Európsky prieskum kvality života 2016

Európsky prieskum kvality života, ktorý uskutočňuje nadácia Eurofound, poskytuje jedinečný prehľad o kvalite života Európanov v súčasnosti.

Vyberte krajinu, pohlavie a vek na spresnenie údajov

Celkové výsledky zo štvrtého európskeho prieskumu kvality života, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound v roku 2016, poukazujú na všeobecný pokrok v troch kľúčových oblastiach: kvalita života, kvalita spoločnosti a kvalita verejných služieb, aj keď nie vo všetkých krajinách a nie v prípade všetkých sociálnych skupín.

Kvalita života

Táto tematická oblasť zahŕňa hlavne subjektívnu pohodu, zdravie a aspekty individuálnej kvality života, ako napr. životné podmienky, bývanie a materiálna deprivácia, ale aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a povinnosti spojené so starostlivosťou.

Kvalita života

Celkový pokrok v kvalite života s niektorými hodnotami, ktoré sa dostali späť na úroveň spred krízy

Hlavné zistenia:

 • Úroveň optimizmu je vysoká
 • Spokojnosť so životnou úrovňou sa zvýšila
 • Úroveň spokojnosti so životom a úroveň šťastia zostáva na stabilnej úrovni
 • Spokojnosť so životnou úrovňou sa zbližuje v jednotlivých členských štátoch
 • Materiálne ťažkosti sa zmiernili (viac ľudí dokáže vyjsť s peniazmi), ale viac ako 50 % obyvateľstva v 11 krajinách ešte stále uvádza ťažkosti s hospodárením s peniazmi
 • Subjektívne vnímaná kvalita zdravia sa celkove zlepšila
 • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom sa v niektorých ohľadoch zhoršila
 • Vážne obavy v súvislosti s nedostatočným príjmom v starobe v dvoch tretinách krajín
 • Priemerné hodnotenie na stupnici od 1 do 10, 2011
 • Priemerné hodnotenie na stupnici od 1 do 10, 2016
 • Svoju budúcnosť vidím optimisticky (%) – 2016
 • Budúcnosť svojich detí / vnúčat vidím optimisticky (%) – 2016
 • Najmenej niekoľkokrát za mesiac (%) – 2007
 • Najmenej niekoľkokrát za mesiac (%) – 2016

Optimizmus

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a povinnosťami spojenými so starostlivosťou

Kvalita spoločnosti

Táto tematická oblasť zahŕňa sociálnu neistotu, vnímanie sociálneho napätia, sociálneho vylúčenia, dôveru v ľudí a inštitúcie, participáciu a účasť komunity.

Kvalita spoločnosti

Všeobecné zlepšenie ukazovateľov kvality spoločnosti

Hlavné zistenia:

 • Dôvera vo vnútroštátne inštitúcie sa zvýšila
 • Účasť a participácia v spoločenských organizáciách stúpa
 • Dôvera v ľudí medzi 18 – 24-ročnými sa zvýšila
 • Pocity sociálneho vylúčenia sa zmiernili
 • Vnímané napätie medzi chudobnými a bohatými, manažmentom a pracovníkmi, starými a mladými, mužmi a ženami sa znížilo
 • Mierne sa však zvýšilo vnímanie napätia medzi náboženskými a etnickými skupinami a v menšej miere na základe sexuálnej orientácie
 • Vnímanie „prílišného“ napätia (%) – 2007
 • Vnímanie „prílišného“ napätia (%) – 2011
 • Vnímanie „prílišného“ napätia (%) – 2016

Sociálne vylúčenie

Kvalita verejných služieb

Táto tematická oblasť zahŕňa zdravotnú starostlivosť, dlhodobú starostlivosť, starostlivosť o deti a školy, ako aj komunálne služby. Všetky služby, v prípade ktorých sa kládli otázky, sa chápu ako služby pre verejnosť bez ohľadu na to, či ich poskytuje verejný, súkromný a neziskový sektor.

Kvalita verejných služieb

Celkové zlepšenie v hodnotení kvality verejných služieb

Hlavné zistenia:

 • Úroveň spokojnosti s niektorými kľúčovými verejnými službami, ako napríklad zdravotná starostlivosť a verejná doprava, sa zvýšila
 • Starostlivosť o deti sa zlepšila v niektorých krajinách, kde predtým boli hodnoty nízke
 • Prístup k recyklačným zariadeniam je v mnohých krajinách novou problematikou
 • Prístup k bankovníctvu vo vidieckych oblastiach je v niektorých krajinách problémom
 • Kvalita verejných služieb je stále veľmi odlišná v jednotlivých členských štátoch

Kvalita verejných služieb

 • Priemerné hodnotenie na stupnici od 1 do 10, 2011
 • Priemerné hodnotenie na stupnici od 1 do 10, 2016

Európsky prieskum kvality života za rok 2016 – súhrnná správa
Prevziať správu

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

O Európskom prieskume kvality života: Prieskum sa prvýkrát konal v roku 2003 a odvtedy sa konal každé štyri roky. Štvrtý ročník prieskumu sa uskutočnil v roku 2016 a pokrýval 33 krajín: 28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín: Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko.

 1. 2003

  Prvý európsky prieskum kvality života

 2. 2007

  Druhý európsky prieskum kvality života

 3. 2011

  Tretí európsky prieskum kvality života

 4. 2016

  Terénna práca a zber údajov pre štvrtý európsky prieskum kvality života

 5. 2017

  7 december

  Zverejnenie výsledkov európskeho prieskumu kvality života za rok 2016 v digitálnej forme

 6. 2018

  23 Január

  Pripravuje sa: Publikácia dokumentu Európsky prieskum kvality života 2016: Súhrnná správa

 7. 2018

  8 Marec

  Diskusia o Európskom prieskume kvality života (EQLS) v Bruseli

 8. 2018

  September

  sekundárne analýzy nasledujúcich tematických oblastí:

  Dôvera v inštitúcie v 21. storočí, Sociálna súdržnosť a pohoda v Európe, Kvalita verejných služieb, Medzigeneračné rozdiely v kvalite života