Viacjazyčnosť

Nadácia Eurofound realizuje svoju jazykovú politiku v kontexte  súčasného pracovného programu a podľa svojej komunikačnej stratégie.

Viacjazyčný prístup nadácie Eurofound vychádza z troch zásad tejto stratégie.

  • Hlavným cieľom nadácie Eurofound je zabezpečiť, aby osoby prijímajúce rozhodnutia na úrovni EÚ mali k dispozícii najkvalitnejšie, včasné a politicky relevantné informácie, ktoré sú pre nich nevyhnutné na formovanie opatrení zameraných na zlepšovanie životných a pracovných podmienok v Európe.
  • Nadácia Eurofound nadviaže kontakt s orgánmi členských štátov, ak usúdi, že je potrebné ovplyvňovať alebo realizovať politiky EÚ na vnútroštátnej úrovni alebo dokáže zjavne poskytnúť užitočné porovnateľné informácie k otázkam relevantným na európskej úrovni.
  • Eurofound rešpektuje úlohu viacjazyčnosti v komunikácii v rámci EÚ a uznáva dôležitosť toho, aby Európania mali prístup k informáciám vo vlastnom jazyku.

Z uvedeného dôvodu sa niektoré výstupy a informácie na webovom sídle nadácie Eurofound prekladajú do viacerých jazykov, aby k nim mali jednoduchší prístup všetci používatelia v členských štátoch.

Webové sídlo nadácie Eurofound je viacjazyčné, a to v tomto rozsahu:

  • Na celom webovom sídle je k dispozícii viacjazyčná navigácia.
  • Niekoľko stránok prvého kontaktu na najvyššej úrovni je preložených do všetkých jazykov. „Všetkými jazykmi“ rozumieme všetkých 24 úradných jazykov EÚ, okrem írskeho a maltského jazyka, v prípade ktorých je preklad obmedzený z dôvodu veľmi malého využívania. To isté platí pre vybrané hlavné stránky, napríklad pre obsah „O nadácii Eurofound“ a stránky súvisiace s prieskumami nadácie Eurofound. Nástroj na vizualizáciu údajov znázorňujúci údaje z prieskumov je dostupný vo všetkých jazykoch.
  • Preložené publikácie sú uverejnené online.

Program prekladu publikácií zahŕňa tieto oblasti:

  • Zhrnutia publikácií sú preložené do všetkých jazykov.
  • Ročenka Living and working in Europe (Život a práca v Európe) a niektoré iné hlavné publikácie sú preložené do francúzskeho a nemeckého jazyka a až troch ďalších jazykov podľa potreby.
  • Materiály nadácie a propagačné materiály sa prekladajú podľa potreby.
  • Žiadosti ad hoc a žiadosti na základe vyžiadania prekladu konkrétnych publikácií sa skúmajú individuálne.

Tlmočenie na podujatiach organizovaných nadáciou Eurofound sa poskytuje v prípade relevantného jazyka/jazykov a v rámci možností.

Eurofound bude pri vykonávaní svojej jazykovej politiky naďalej potupovať pragmaticky a nákladovo účinne. Jej zámerom je umožniť rozsiahle zabezpečenie viacjazyčnosti s cieľom optimalizovať prístup používateľov vo všetkých členských štátoch a zároveň reagovať v prípade potreby na požiadavky podľa dopytu. Jazyková politika a jej vykonávanie sú priebežne preskúmavané vo vzťahu k pracovnému programu, komunikačným prioritám a dostupným zdrojom nadácie Eurofound.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár