O EurLIFE

Európske monitorovacie centrum kvality života (EurLIFE) je najnovším portálom nadácie Eurofound, ktorý bol zriadený v roku 2017.

Úloha

EurLIFE prezentuje výsledky analýzy údajov prieskumov a kvalitatívneho výskumu v oblasti kvality života a verejných služieb s podporou Siete európskych korešpondentov vo všetkých členských štátoch EÚ a Nórsku.

Jeho cieľom je pomáhať tvorcom politík pri vytváraní lepších životných podmienok pre európskych občanov. V rámci výskumu sa skúma vplyv kvality spoločnosti na pohodu. Skúma sa tiež prístup k verejným službám a kvalita verejných služieb v súvislosti so starnutím a rôznorodejšou spoločnosťou, rozpočtovými obmedzeniami a technologickými zmenami. Pravidelný Európsky prieskum kvality života (EQLS), ktorý uskutočňuje nadácia Eurofound, poskytuje ucelený obraz o životných podmienkach v európskych krajinách a monitorovaciemu centru slúži ako hlavný zdroj informácií.

Hlavné zameranie

V rámci strategickej tematickej oblasti nadácie Eurofound kvalita života a verejných služieb sa EurLIFE bude zaoberať dvomi hlavnými tematickými podoblasťami v programovom období na roky 2017 – 2020:

Cieľové publikum

Cieľom EurLIFE je slúžiť hlavným zúčastneným stranám nadácie Eurofound vrátane sociálnych partnerov, inštitúcií EÚ a vlád členských štátov, ako aj tvorcov politík, odborníkov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti kvality života a verejných služieb.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár