Monitorovacie centrá

Nadácia Eurofound má tri tematické monitorovacie centrá. Slúžia ako portály na kontinuálne zhromažďovanie a zverejňovanie údajov a informácií. Existujúce monitorovacie centrá EurWORK a EMCC a nové EurLIFE poskytujú prístup k štyrom hlavným tematickým oblastiam v programovom období na roky 2017 – 2020.

Európske monitorovacie centrum pracovného života – EurWORK

 

Európske stredisko pre monitorovanie zmien – EMCC

  • Zmeny trhu práce
  • Dobre fungujúce a inkluzívne trhy práce
  • Monitorovanie štrukturálnych zmien a riadenie reštrukturalizácie
  • Inovácie a vytváranie pracovných miest v podnikoch

 

Európske monitorovacie centrum kvality života – EurLIFE

 

Európske monitorovacie centrum pracovného života (EurWORK)

EurWORK zabezpečuje výskum a poskytuje porovnateľné informácie o dôležitom vývoji v oblasti pracovných podmienok a udržateľnej práce, ako aj o pracovnoprávnych vzťahoch s vplyvom na všetky členské štáty i na úrovni EÚ. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov zhromažďuje informácie o otázkach týkajúcich sa sociálneho dialógu a zároveň sleduje vývoj v pracovnom živote v jednotlivých členských štátoch. Jeho cieľom je prispievať k rozvoju tvorby politiky a postupov založených na dôkazoch, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality pracovného života.

Európske stredisko pre monitorovanie zmien (EMCC)

Stredisko EMCC sa zaoberá hospodárskym a sociálnym vývojom, ktorý spôsobuje zmeny na európskych trhoch práce. Vydáva výsledky výskumu, v rámci ktorého skúma spôsoby, ako dosiahnuť dobre fungujúce a inkluzívne trhy práce, spôsoby monitorovania štrukturálnych zmien a riadenia reštrukturalizácie, ako aj uľahčenia inovácií a tvorby pracovných miest v podnikoch.

Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie strediska EMCC poskytuje aktuálne analýzy o reštrukturalizácii podnikov doplnené o údaje o príslušných právnych predpisoch a podporných iniciatívach. Jeho zistenia sú uvedené vo vyhľadávacích databázach a vo výročných správach.

Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest opisuje zmeny v zamestnanosti na úrovni členských štátov i na úrovni EÚ, ukazuje, kde zamestnanosť rastie alebo sa znižuje a o vplyvoch týchto zmien na kvalitu práce.

Európske monitorovacie centrum kvality života (EurLIFE)

EurLIFE ponúka prístup k výsledkom analýzy údajov z prieskumu a kvalitatívneho výskumu v oblasti kvality života a verejných služieb. V rámci výskumu sa skúma, ako kvalita spoločnosti vplýva na pohodu. Skúma sa aj prístup k verejným službám a ich kvalita.

Zhromažďovanie údajov

Sieť európskych korešpondentov nadácie Eurofound prispieva do všetkých troch monitorovacích centier. Títo odborníci pokrývajúci všetkých 28 členských štátov (a Nórsko) hodnotia súčasnú situáciu na vnútroštátnych úrovniach, pripravujú prípadové štúdie a správy, analyzujú zistenia a poskytujú informácie do celoeurópskej porovnávacej analýzy nadácie Eurofound – v rámci EÚ-28 a za jej hranicami.