O EMCC

Európske stredisko pre monitorovanie zmien (EMCC) slúži ako zdroj informácií navrhnutý s cieľom podporiť pochopenie zmien v oblasti práce, zamestnanosti, vytvárania pracovných miest a reštrukturalizácie. Zriadené bolo v roku 2001 v nadácii Eurofound s plnou podporou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a sociálnych partnerov.

Úloha

Poslaním strediska EMCC je upozorňovať na hospodársky a sociálny vývoj v pozadí zmien na európskych trhoch práce. Poukazuje na úlohu zmien v technológiách, modeloch výroby a regulácii v kontexte vývoja globálnej ekonomiky. Konkrétnejšie EMCC

Hlavné zameranie

V strategickej tematickej oblasti nadácie Eurofound týkajúcej sa zmien trhu práce sa EMCC bude zaoberať tromi hlavnými tematickými podoblasťami v programovom období na roky 2017 – 2020:

Cieľové publikum

Cieľom EMCC je slúžiť hlavným zúčastneným stranám nadácie Eurofound vrátane sociálnych partnerov, inštitúcií EÚ a vlád členských štátov, ako aj tvorcov politík a odborníkov v oblasti zamestnanosti a reštrukturalizácie.