O EurWORK

V roku 2014 sa monitorovacie centrá nadácie Eurofound s dlhou históriou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (EIRO) a pracovných podmienok (EWCO) spojili do Európskeho monitorovacieho centra pracovného života (EurWORK).

Úloha

EurWORK zahŕňa všetky zdroje nadácie Eurofound týkajúce sa pracovných podmienok a udržateľnej práce a pracovnoprávnych vzťahov. Centrum je podporované Sieťou európskych korešpondentov vo všetkých členských štátoch EÚ a Nórsku, ktorá pravidelne podáva správy o vývoji pracovného života v jednotlivých štátoch. Ďalším zdrojom informácií sú dva pravidelné prieskumy nadácie Eurofound týkajúce sa problematiky pracovného života: Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS)Európsky prieskum podnikov (ECS).

Hlavné zameranie

EurWORK pokrýva dve strategické tematické oblasti v programovom období nadácie Eurofound na roky 2017 – 2020.

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov EurWORK pokrýva dve tematické podoblasti:

Vo svojich správach o vývoji pracovného života EurWORK poskytuje pravidelné aktualizácie v týchto oblastiach:

  • Aktéri a inštitúcie
  • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
  • Individuálne pracovnoprávne vzťahy
  • Mzda
  • Pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
  • Zdravie a pohoda pri práci
  • Zručnosti, vzdelávanie a zamestnateľnosť
  • Organizácia práce
  • Vývoj na úrovni EÚ

Produkty

Správy o vývoji v oblasti pracovného života

Sieť európskych korešpondentov nadácie Eurofound poskytuje štvrťročne aktualizácie situácie v jednotlivých krajinách týkajúce sa najnovšieho vývoja v oblasti pracovného života. Tieto správy dopĺňajú tematické aktualizácie v oblastiach, ktoré sú uvedené vyššie, a iné články týkajúce sa jednotlivých krajín. V ročnom prehľade pracovného života sa poukazuje na najdôležitejší vývoj na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. Korešpondenti poskytujú porovnateľné informácie zo všetkých členských štátov a Nórska, ktoré sú zahrnuté do správ a tematických aktualizácií.

Štúdie o reprezentatívnosti

V roku 2006 Európska Komisia poverila nadáciu Eurofound, aby vykonala štúdie týkajúce sa reprezentatívnosti európskych odvetvových sociálnych partnerských organizácií. Tieto štúdie sú navrhnuté tak, aby poskytli základné informácie potrebné pre zriadenie a fungovanie výborov pre odvetvový sociálny dialóg na európskej úrovni. Komisia využíva tieto výbory ako mechanizmus na riadenie konzultácií sociálnych partnerov podľa článku 154 ZFEÚ.

Zdroje

Profily krajín z hľadiska pracovného života centra EurWORK poskytujú relevantné podkladové informácie o štruktúrach, inštitúciách a pravidlách zaoberajúcich sa pracovným životom v členských štátoch EÚ-28 a Nórsku, ako aj na úrovni EÚ. 

Databáza týkajúca sa miezd, pracovného času a kolektívnych sporov poskytuje súbor údajov na úrovni krajín pokrývajúcich členské štáty EÚ-28 a Nórsko v období rokov 2000 – 2015. Uvedené sú v nej v súčasnosti platné systémy (napr. právne predpisy alebo kolektívne zmluvy) a niektoré výstupy (napr. úroveň kolektívne dohodnutej mzdy alebo pracovný čas).

Slovník európskych pracovnoprávnych vzťahov je komplexnou zbierkou v súčasnosti najčastejšie používaných termínov v oblasti zamestnanosti a pracovnoprávnych vzťahov na úrovni EÚ. Pravidelne je aktualizovaný, obsahuje okolo 380 záznamov s odkazmi právne predpisy a judikatúru EÚ.

Ďalší výskum

EurWORK prezentuje tiež ďalší výskum v oblasti pracovných podmienok a pracovnoprávnych vzťahov, napr. sekundárnu analýzu prieskumov nadácie Eurofound, pravidelné správy o mzdách a pracovnom čase, správy vyhotovené na žiadosť zúčastnených strán nadácie Eurofound a ďalší strategický výskum v tejto oblasti.

V programovom období na roky 2017 – 2020 nadácia Eurofound preskúma realizovateľnosť nástroja na monitorovanie protestných opatrení v rámci pracovnoprávnych vzťahov zameraného na mapovanie protestných opatrení v tejto oblasti v rámci celej Európy, ako aj ich príčin a dôsledkov. Nadácia Eurofound prehodnocuje tiež svoj prístup k podávaniu správ o kolektívnom vyjednávaní.

Cieľové publikum

Cieľom EurWORK je slúžiť hlavným zúčastneným stranám nadácie Eurofound vrátane európskych sociálnych partnerov, inštitúcií EÚ a vlád členských štátov, ako aj tvorcov politík a odborníkov v oblasti pracovných podmienok a udržateľnej práce, ako aj pracovnoprávnych vzťahov.