ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Aktualizované
12 marec 2015
Zverejnené
4 marec 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severeRead more

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  120
  Referenčné č.: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Katalógové č.: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF14701
  Catalogue info

  Výročná správa Európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2014 Reštrukturalizácia vo verejnom sektore

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Vo výročnej správe európskeho monitora reštrukturalizácie za rok 2014 sa skúma rýchla transformácia verejného sektora v Európe od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008. Počiatočné zvýšenie zamestnanosti v sektore prispelo k stabilizácii európskeho hospodárstva, zatiaľ čo súkromný sektor trpel vážnym úbytkom pracovných miest. Následné úsporné opatrenia (alebo fiškálna konsolidácia) však so sebou priniesli rozsiahlu reštrukturalizáciu v súkromnom sektore. Z dôvodu zastavenia prijímania zamestnancov počet zamestnancov vo verejnom sektore klesol, pracovná sila výrazne zostarla a zvýšil sa podiel zamestnankýň. Nedostatočná istota pracovného miesta zapríčinila, že sa už verejný sektor nevníma ako atraktívny. V správe sú opísané rôzne nástroje, ktoré zaviedli verejné orgány, ako sú zmrazenia miezd, zníženia počtu pracovných miest/prepúšťanie a postupný/predčasný odchod do dôchodku, ako aj alternatívne formy, ako sú spoločné pracovné miesta a presun zamestnancov. V prípade niekoľkých krajín je doložený rast nových foriem zamestnania vo verejnom sektore, napríklad používanie zmlúv s nulovým pracovným časom. Nakoniec sa v správe skúma celkový dosah reštrukturalizácie na zamestnancov, ktorí zostali a ktorí odišli.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár