Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Zverejnené
27 január 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  119
  Referenčné č.: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Katalógové č.: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15611
  Catalogue info

  Tvorba pracovných miest v MSP: Výročná správa Európskeho monitora reštrukturalizácie 2015

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Vo výročnej správe Európskeho monitora reštrukturalizácie (ERM) za rok 2015 sa rozoberá problematika tvorby pracovných miest v malých a stredných podnikoch (MSP). Stále častejšie sa uznáva, že MSP pôsobia ako hybná sila tvorby pracovných miest pre Európu. Avšak vzhľadom na rôznorodosť veľkého počtu MSP neprispievajú všetky MSP rovnako k rastu zamestnanosti. V tejto štúdii sa skúma, ktoré typy MSP sú dynamickejšími alebo menej dynamickými tvorcami pracovných miest a zisťuje, aké hlavné hybné sily a prekážky vplývajú na ne pri tvorbe pracovných miest. Skúma sa aj náborový proces v MSP, rozsah verejnej diskusie o tvorbe pracovných miest v MSP a nástroje verejnej podpory dostupné pre MSP, ktoré ich podnecujú k tvorbe pracovných miest. V štúdii sa konštatuje, že MSP s tendenciou tvorby pracovných miest, sú často mladé, inovatívne, medzinárodne aktívne podniky, ktoré sa nachádzajú v mestských oblastiach a vedú ich schopní manažéri, ktorí vedia plánovať a realizovať aktívny rast a investičné stratégie. Potenciál tvorby pracovných miest týchto podnikov však určuje kombinácia vnútorných, ako aj vonkajších faktorov podniku a nie individuálne charakteristiky.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár