Pracovné podmienky starnúcej pracovnej sily - Zhrnutie

Po prieskume z roku 2005 vypracovala nadácia Eurofound ďalšiu podrobnú analýzu svojich zistení v oblasti kľúčových tém týkajúcich sa pracovných podmienok v EÚ. Jednou zo skúmaných tém bolo starnutie pracovnej sily a jej ďalekosiahle dôsledky na spoločnosť a pracovný trh ako celok. V štúdii sa zdôrazňujú štyri faktory, ktoré sú pre formovanie vekovej štruktúry európskej pracovnej sily kľúčové: zabezpečenie pracovného rastu a istota zamestnania; udržanie a podpora zdravia a duševnej pohody pracovníkov; budovanie zručností a schopností; vyváženie pracovného a osobného života. V tomto informačnom letáku sa nachádza zhrnutie hlavných úloh, ktoré prináša starnutie pracovnej sily a zároveň prehľad hlavných výsledkov výskumu.Stiahnuť PDF: SK (pdf 48.94 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár