Posuny v štruktúre pracovných miest v Európe v čase Veľkej recesie - Zhrnutie

V tejto správe sa opisuje vplyv recesie na zamestnanosť v EÚ-27, identifikujú sa posuny v úrovniach zamestnanosti medzi druhým štvrťrokom r. 2010 a druhým štvrťrokom r. 2008 a uvádza sa, ako boli tieto posuny premietnuté do mzdového spektra. Konštatuje sa v nej, že zamestnanosť pokračovala v raste v najlepšie platených pracovných miestach zväčša v službách založených na znalostiach a obchodných službách. Medzitým straty pracovných miest na úrovni stredne vysokých miezd v stavebníctve a výrobe viedli k prepadu zamestnanosti v strednej úrovni mzdového spektra. Väčšou stratou pracovných miest boli postihnutí muži než pre ženy, zatiaľ čo z tvorby pracovných miest najviac ťažili starší pracovníci. Aj keď dochádzalo k nárastu práce na čiastočný úväzok v celom mzdovom spektre, k väčšine rastu zamestnanosti od roku 2009 dochádzalo v (menej platených) dočasných pracovných miestach.Stiahnuť PDF: SK (pdf 47.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár