Polarizácia zamestnanosti a kvalita pracovných miest v čase krízy: Európsky monitor pracovných príležitostí 2013

V tejto správe sa opisujú nedávne štrukturálne zmeny v oblasti zamestnanosti na európskych trhoch práce pred, počas a po recesii v rokoch 2008 – 2009. Konštatuje sa v nej, že zánik pracovných miest v celej Európe v čase recesie boli silne polarizované, pokiaľ ide o mzdovú štruktúru, zatiaľ čo v rokoch 2010 – 2012 dochádzalo k menšej miere polarizácie. Na základe prístupu založenom na pracovných miestach je možné identifikovať, ako sa zmeny v rámci čistej zamestnanosti na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ distribuovali v oblasti pracovných miest v jednotlivých kvintiloch mzdového rozdelenia. Dve alternatívne kritériá pre klasifikáciu pracovných miest sú založené na priemernej úrovni dosiahnutého vzdelania zamestnancov a na multidimenzionálnom meradle kvality pracovných miest, indexe kvality pracovných miest z nepeňažného hľadiska. Tento nový index, ktorý je odvodený na základe údajov z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, je založený na zhromaždených informáciách o širokej škále atribútov pracovných miest, ktoré podľa sociológov prispievajú k pocitu spokojnosti zamestnancov.Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.99 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár