Reštrukturalizácia v malých a stredných podnikoch v Európe

Reštrukturalizácia je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho prostredia v Európe, pretože podniky sa musia prispôsobiť zmeneným podmienkam v snahe zachovať si udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Doteraz sa politiky zameriavali zväčša na reštrukturalizáciu v súvislosti s veľkými podnikmi. Vzhľadom na pomerne veľký význam malých a stredných podnikov (MSP) – tvoria viac než 99 % európskych podnikov a zodpovedajú za približne 66 % zamestnanosti v súkromnom sektore – je potrebné, aby tvorcovia politík na všetkých úrovniach rozumeli špecifickým výzvam, ktorým menšie firmy čelia, aby vedeli poskytnúť vhodnú podporu pre túto základnú os európskeho hospodárstva. Vychádzajúc z informácií z 85 prípadových štúdií v rámci všetkých členských štátoch EÚ a ďalších zdrojov sa v správe opisujú charakteristiky špecifické pre MSP pri predvídaní a riadení reštrukturalizácie, skúmajú sa hlavné faktory zmien a analyzujú faktory ovplyvňujúce úspešnú reštrukturalizáciu. Poskytuje sa v nej rozsiahly porovnávací prehľad toho, ako reštrukturalizácia vplýva na zamestnancov a na samotný podnik a predkladajú sa viaceré politické ukazovatele pre budúcu činnosť.Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.21 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár