Vývoj pracovného času v 21. storočí: trvanie pracovného času a jeho regulácia v EÚ

V tejto správe sa analyzujú hlavné trendy a míľniky charakterizujúce vývoj najdôležitejších aspektov kolektívne dohodnutého pracovného času v Európskej únii v prvom desaťročí 21. storočia. Vychádzajúc predovšetkým z informácií, ktoré nadácia Eurofound zhromaždila zo všetkých členských štátov EÚ a Nórska, sa táto správa zameriava konkrétne na päť odvetví: chemický priemysel, obrábanie kovov, bankovníctvo, maloobchod a verejná správa. Opisujú sa v nej inštitucionálne systémy regulácie a hodnotí sa vývoj dohodnutého počtu pracovných hodín (predpokladané hodiny strávené prácou podľa kolektívnej zmluvy alebo dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami) a obvyklého počtu pracovných hodín (hodiny obvykle strávené pracovnými činnosťami) v období rokov 1999 až 2014. V správe sa poukazuje na napätie, ktoré existuje medzi tlakom na zníženie počtu pracovných hodín v prospech lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a menšieho počtu zdravotných problémov u zamestnancov a potrebou flexibility pracovného času, ktorý umožňuje splniť požiadavky moderného svetového hospodárstva.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár