Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok – súhrnná správa

Šiesty európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) stavia na skúsenostiach z predchádzajúcich piatich prieskumov, ktoré vykreslili pestrý  obraz Európy, čo sa týka práce vo všetkých krajinách, povolaniach, sektoroch a vekových skupín. Priority politiky zamestnanosti EÚ majú za cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti, predĺžiť pracovný život, zvýšiť účasť žien, rozvíjať produktivitu a inovácie a adaptovať sa na digitálnu výzvu. Úspech týchto politík závisí nielen od zmien vonkajšieho trhu práce, ale aj od rozvoja dobrých pracovných podmienok a kvality práce. Zistenia z EWCS upriamujú pozornosť na druhy a rozsah činností, ktoré by politické subjekty mohli vypracovať na riešenie súčasných problémov Európy. Analýza skúma zistenia pomocou siedmich indexov kvality pracovných miest – fyzického prostredia, intenzity práce, kvality pracovného času, sociálneho prostredia, zručnosti a voľnosti uváženie, miezd a vyhliadok – a kategorizuje pracovníkov do piatich typových profilov kvality pracovných miest. Na základe osobných rozhovorov s 43 850 pracovníkmi v 35 európskych krajinách sa šiesty EWCS pokúša zachytiť najrôznejšie aspekty sveta práce v dnešnej Európe.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár