Nerovnosti v príjmoch a vzorce zamestnanosti v Európe pred veľkou recesiou a po nej

PDF version Printer-friendly version

Táto správa sa zaoberá rastúcimi obavami z nerovnosti príjmov v akademických a politických debatách tým, že ponúka komplexnú štúdiu nerovnosti príjmov pred veľkou recesiou, ktorá začala v rokoch 2008 – 2009, a po nej (údaje o príjmoch sa týkajú obdobia rokov 2004 – 2013).  Sleduje dva ciele: zohľadňuje celoeurópsku perspektívu a poskytuje aktualizovaný prehľad nerovností v rôznych zdrojoch príjmov a vo väčšine členských štátov. Výsledky ukazujú, že v rámci celej EÚ nerovnosť príjmov sa výrazne znížila ešte pred rokom 2008, čo bolo poháňané silným procesom vyrovnávania príjmov medzi európskymi krajinami. Veľká recesia však prerušila tento trend a viedla k rastu nerovnosti tak v rámci celej EÚ, ako aj vo väčšine jej členských krajín. Kým predchádzajúce štúdie poukazujú na prehlbujúce sa rozdiely v platoch ako na hlavný faktor dlhodobého trendu rastúcich nerovností disponibilného príjmu domácností v mnohých európskych krajinách, v tejto správe sa za hlavný dôvod nerovnosti v posledných rokoch považuje nezamestnanosť a s ňou súvisiaci pokles príjmu z práce. Úroveň reálnych príjmov klesla a stredná vrstva sa zúžila od nástupu krízy vo väčšine európskych krajín. V správe sa skúma aj úloha, ktorú zohráva združovanie príjmov v rámci rodiny pri znižovaní nerovnosti, a vplyv európskych politík sociálneho zabezpečenia pri zmierňovaní vplyvu hospodárskych turbelencií na rozdelenie príjmov.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely