Sociálna mobilita v EÚ

Občania EÚ sa stále viac obávajú, že dnešní mladí ľudia budú mať menej príležitostí vzostupnej sociálnej mobility, ako mala generácia ich rodičov. V tejto správe sa mapujú modely medzigeneračnej sociálnej mobility v štátoch EÚ. Najprv sa rozoberá absolútna sociálna mobilita – zmeny v spoločnostiach, pokiaľ ide o zmenu štruktúr a povolaní a spoločenský pokrok. Pokračuje sa relatívnou sociálnou mobilitou („sociálnou fluiditou“) – príležitosťami na pohyb jednotlivcov medzi pracovnými zaradeniami. História najnovšej sociálnej mobility sa skúma s využitím údajov európskeho sociálneho prieskumu a zistení siete európskych korešpondentov Eurofoundu zo všetkých členských štátov EÚ. V správe sa tiež analyzuje súčasná politická diskusia, pričom sa skúma rozsah, v akom sa sociálna mobilita objavila v politických programoch v rôznych členských štátoch, a rámec a spôsob, akým sa o nej diskutovalo. Správa pokračuje pohľadom na prekážky a politiky podpory rovnakých príležitostí. Nakoniec sa autori správy zamerali aj na vývoj v poslednom desaťročí, ktorý by mohol pomôcť rozvoju sociálnej mobility v detstve a počas predškolskej výchovy, školského a terciárneho vzdelávania a na trhu práce.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár