Pracovné podmienky pracovníkov rôzneho veku

Demografické zmeny pretvárajú podobu pracovného života v rámci celej EÚ. Zvyšujúce sa nároky na zmenšujúcu sa skupinu pracovníkov, ktorí by mali pokryť sociálne potreby starnúceho obyvateľstva, vedú k zvyšovaniu miery zamestnanosti starších pracovníkov a predlžovaniu pracovného života. Reformy politík sa vo všeobecnosti sústreďujú na zvyšovanie zákonného dôchodkového veku a poskytovanie finančnej motivácie pre starších pracovníkov na zotrvanie v práci aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Na rozhodnutie pracovníkov pokračovať v práci aj vo vyššom veku však vplýva aj rad ďalších faktorov – vrátane zdravia a pohody, rovnováhy medzi pracovnými a súkromným životom, kariérnych vyhliadok a istoty pracovného miesta, ako aj pracovné podmienky vrátane autonómie, pracovného času a psychosociálnych aspektov na pracovisku. V tejto správe sa tieto faktory podrobne analyzujú v prípade 28 členských štátov EÚ na základe údajov z posledného Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS 2015) a zasadzujú sa do kontextu konceptu „udržateľnosti práce v priebehu života“ nadácie Eurofound.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár