Industrial relations

Meranie rôznorodosti pracovnoprávnych vzťahov v Európe: kvantitatívna analýza

V predchádzajúcom výskume nadácie Eurofound sa identifikovali štyri kľúčové dimenzie pracovnoprávnych vzťahov: priemyselná demokracia, konkurencieschopnosť priemyslu, sociálna spravodlivosť a kvalita práce a zamestnania. Podstatou správy je vypracovanie súboru ukazovateľov na meranie výkonnosti jednotlivých krajín v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v týchto štyroch dimenziách a vypracovanie typológie systémov pracovnoprávnych vzťahov, aby bolo možné uskutočniť analýzu trendov v jednotlivých krajinách. Správa sa osobitne zameriava na priemyselnú demokraciu považovanú v tejto súvislosti za základnú dimenziu pracovnoprávnych vzťahov a najprijateľnejší model riadenia práce a zamestnania.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár