Industrial relations

Meranie rôznorodosti pracovnoprávnych vzťahov v Európe: kvantitatívna analýza

Printer-friendly version

V predchádzajúcom výskume nadácie Eurofound sa identifikovali štyri kľúčové dimenzie pracovnoprávnych vzťahov: priemyselná demokracia, konkurencieschopnosť priemyslu, sociálna spravodlivosť a kvalita práce a zamestnania. Podstatou správy je vypracovanie súboru ukazovateľov na meranie výkonnosti jednotlivých krajín v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v týchto štyroch dimenziách a vypracovanie typológie systémov pracovnoprávnych vzťahov, aby bolo možné uskutočniť analýzu trendov v jednotlivých krajinách. Správa sa osobitne zameriava na priemyselnú demokraciu považovanú v tejto súvislosti za základnú dimenziu pracovnoprávnych vzťahov a najprijateľnejší model riadenia práce a zamestnania.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely