Quality of life

Sociálna súdržnosť a spokojnosť v Európe

V posledných rokoch sa často tvrdilo, že sociálna súdržnosť, sociálne spojivo našich spoločností, upadá. Táto správa obsahuje empirické skúmanie platnosti tohto alarmujúceho názoru a posudzuje sa v nej dôležitosť sociálnej súdržnosti v tom, ako občania hodnotia svoju kvalitu života. Je založená na údajoch z troch najnovších kôl európskeho prieskumu kvality života (EQLS) vykonaného nadáciou Eurofound v rokoch 2007, 2011 a 2016, pričom sa v nej posudzuje súčasná úroveň sociálnej súdržnosti v EÚ a jej vývoj v priebehu času. Je zameraná na skupiny, ktoré sú ohrozené zažívaním nízkej sociálnej súdržnosti, a sociálne charakteristiky, ktoré prispievajú k vytváraniu súdržnosti. Celkovo zistenia odhaľujú, že okrem predvídateľných spúšťačov sociálnej súdržnosti – prosperity, štedrého a inkluzívneho systému sociálneho zabezpečenia, vysokých úrovní vzdelania a nízkej nezamestnanosti – sa ako kritický stimul ukázali digitálne zručnosti, ktoré vedú k súdržnejším spoločnostiam a tým k šťastnejším občanom v EÚ.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár