Monitoring EU convergence

Vzostupná konvergencia v EÚ: koncepcia, merania a ukazovatele

Po hospodárskej kríze lídri EÚ a tvorcovia politiky dospeli k uznaniu toho, že na to, aby sa sociálna Európa stala realitou, musí mať sociálna konvergencia pri tvorbe politiky rovnaké postavenie ako hospodárska konvergencia. V tejto súvislosti nadácia Eurofound zriadila výskumnú líniu s cieľom poskytnúť dôkazy o tom, či a kde sa v sociálnoekonomických trendoch v jednotlivých krajinách prejavuje konvergencia alebo divergencia. V správe sa stanovuje koncepčný rámec na podporu výskumu konvergencie realizovaného nadáciou Eurofound. Rozvíja sa v nej metodická stratégia na preskúmanie modelov konvergencie, ktorá sa uplatňuje na skúmanie modelov v celej EÚ, pokiaľ ide o 37 ukazovateľov. Tieto ukazovatele zahŕňajú štyri oblasti sociálnej sféry: zamestnanosť, pracovné podmienky, životné podmienky a sociálnoekonomické faktory.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár