Public services

Kvalita zdravotníckych a opatrovateľských služieb v EÚ

Verejné služby sú nevyhnutné na dosiahnutie vysokej úrovne sociálnej ochrany, sociálnej súdržnosti a sociálneho začlenenia. Aby boli služby v tomto smere účinné, musia mať dobrú kvalitu a musia byť rovnako dostupné pre čo najširší okruh občanov. Konkrétne opatrovateľské služby predstavujú kľúčový prvok v oblasti sociálnej ochrany občanov EÚ, pretože zvyšujú kvalitu života a prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu. Táto správa uvádza, ako občania vnímajú kvalitu zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a starostlivosti o deti, a porovnáva ich medzi jednotlivými krajinami, skupinami v spoločnosti a príjemcami opatrovateľských služieb a nepriamymi používateľmi služieb.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár