Working conditions

Pracovné podmienky a zdravie pracovníkov

V tejto správe sa využívajú údaje z Európskeho prieskumu pracovných podmienok v záujme preskúmania pracovných podmienok a ich vplyvu na zdravie pracovníkov. Zaistenie udržateľnosti práce v súvislosti so starnutím obyvateľstva si vyžaduje väčší počet zamestnaných, ktorí na pracovnom trhu môžu zotrvať dlhšie. V správe sa skúma vzájomné pôsobenie pracovných nárokov, ktoré so sebou prinášajú zvýšené riziko vyčerpania, a pracovných zdrojov, ktoré zamestnancom pomáhajú zvyšovať nasadenie a kvalitu života. Zo zistení vyplýva, že fyzické riziká sa nezvýšili, ale sú aj naďalej veľké, zatiaľ čo emocionálne nároky sa zvýšili, čo zdôrazňuje rastúci význam psychosociálnych rizík pri práci. Prebiehajúce zmeny naznačujú, že hoci sa riziko zhoršenia zdravotného stavu koncentruje v určitých povolaniach, povolania tradične považované za chránené sú vystavené čoraz vyšším rizikám, ktoré môžu ovplyvniť zdravie a kvalitu života pracovníkov.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár