Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Zverejnené
16 január 2012
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
 • Report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11411
  Catalogue info

  Posuny v štruktúre pracovných miest v Európe v čase Veľkej recesie - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  V tejto správe sa opisuje vplyv recesie na zamestnanosť v EÚ-27, identifikujú sa posuny v úrovniach zamestnanosti medzi druhým štvrťrokom r. 2010 a druhým štvrťrokom r. 2008 a uvádza sa, ako boli tieto posuny premietnuté do mzdového spektra. Konštatuje sa v nej, že zamestnanosť pokračovala v raste v najlepšie platených pracovných miestach zväčša v službách založených na znalostiach a obchodných službách. Medzitým straty pracovných miest na úrovni stredne vysokých miezd v stavebníctve a výrobe viedli k prepadu zamestnanosti v strednej úrovni mzdového spektra. Väčšou stratou pracovných miest boli postihnutí muži než pre ženy, zatiaľ čo z tvorby pracovných miest najviac ťažili starší pracovníci. Aj keď dochádzalo k nárastu práce na čiastočný úväzok v celom mzdovom spektre, k väčšine rastu zamestnanosti od roku 2009 dochádzalo v (menej platených) dočasných pracovných miestach.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 47.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár