Living conditions of the Roma: Substandard housing and health

Report
Zverejnené
28 marec 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 23 languages
Prevziať

Zhrnutie

Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – iRead more
Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – increased risk of disability, chronic illness, being overweight. Moreover, these conditions worsen in the case of forced evictions. This report analyses the extent of the problem of substandard housing for the Roma in Europe and draws attention to the situation of Traveller groups, who often have difficulties finding a place in halting sites. Regarding the health status of the Roma, interestingly they report better subjective health than the majority population, perhaps because they have a different perception of health (seen as the absence of illness), use health services less frequently or are less aware of health issues. 

 

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  ef12021
  Catalogue info

  Životné podmienky Rómov: subštandardné bývanie a zdravotný stav - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  K problémom, ktorým čelia Rómovia v súvislosti s bývaním patrí vysoká miera preplnenosti obydlí, nedostatočný prístup rozvinutejším formám hygienických zariadení a vysoké úrovne urbanistickej segregácie, ktoré tak obmedzujú prístup k zdravotníckym službám. Tieto aspekty posilňujú existujúce nerovnosti týkajúce sa zdravia Rómov – zvýšené riziko zdravotného postihnutia, chronických chorôb, nadváhy. Navyše v prípade núteného vysťahovania dochádza k zhoršovaniu týchto podmienok. V tejto správe sa analyzuje rozsah problému subštandardného bývania Rómov v Európe a poukazuje sa na situáciu skupín Travellerov, ktorí majú často problémy nájsť miesto na stanovištiach. Pokiaľ ide o zdravotný stav Rómov, je zaujímavé, že hodnotia vlastné zdravie lepšie, ako väčšinová populácia, možno preto, že zdravie vnímajú odlišne (vidia ho ako absenciu choroby), zdravotnícke služby využívajú menej často alebo si zdravotné problémy uvedomujú v menšej miere.


  K dispozícii na stiahnutie v 23 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár