Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Zverejnené
27 november 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewRead more
What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  168
  Referenčné č.: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Katalógové č.: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef12641
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe: vplyv krízy - Zhrnutie

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Čo ovplyvňuje spokojnosť so životom a šťastie? Ako hodnotíme svoju sociálnu situáciu a svoje bezprostredné okolie a ako náš pohľad na tieto veci zmenila hospodárska kríza? Na tretej etape európskeho prieskumu kvality života sa zúčastnilo 35 000 Európanov vo všetkých členských štátoch. V tejto súhrnnej správe sa uvádzajú zistenia a trendy a poukazuje sa v nej na to, že vplyv recesie je viditeľný a merateľný. Celková úroveň spokojnosti sa zásadne nezmenila, optimistické vnímanie budúcnosti a dôvera k inštitúciám však značne klesli v krajinách, ktoré boli krízou najviac zasiahnuté. Skupiny, ktoré boli zraniteľné už predtým – dlhodobo nezamestnaní, starší ľudia v strednej a vo východnej Európe a slobodní rodičia – uvádzajú najvyššiu mieru materiálnej deprivácie a nespokojnosti so svojou životnou situáciou.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár