Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Aktualizované
27 november 2012
Zverejnené
27 november 2012
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe: vplyv krízy - Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Čo ovplyvňuje spokojnosť so životom a šťastie? Ako hodnotíme svoju sociálnu situáciu a svoje bezprostredné okolie a ako náš pohľad na tieto veci zmenila hospodárska kríza? Na tretej etape európskeho prieskumu kvality života sa zúčastnilo 35 000 Európanov vo všetkých členských štátoch. V tejto súhrnnej správe sa uvádzajú zistenia a trendy a poukazuje sa v nej na to, že vplyv recesie je viditeľný a merateľný. Celková úroveň spokojnosti sa zásadne nezmenila, optimistické vnímanie budúcnosti a dôvera k inštitúciám však značne klesli v krajinách, ktoré boli krízou najviac zasiahnuté. Skupiny, ktoré boli zraniteľné už predtým – dlhodobo nezamestnaní, starší ľudia v strednej a vo východnej Európe a slobodní rodičia – uvádzajú najvyššiu mieru materiálnej deprivácie a nespokojnosti so svojou životnou situáciou.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár