Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Aktualizované
2 júl 2012
Zverejnené
5 jún 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  160
  Referenčné č.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Katalógové č.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Piaty prieskum pracovných podmienok

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Práca zohráva zásadnú úlohu v živote ľudí, fungovaní podnikov i spoločnosti vo všeobecnosti. Zlepšovanie kvality práce a pracovných podmienok je už dlho v popredí záujmu politiky EÚ, najnovšie v stratégii Európa 2020 zameranej na „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“. Piaty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) skúma také rozmanité témy ako fyzické riziká, pracovná doba, rodové rozdelenie, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, zastúpenie zamestnancov, organizácia práce, pracovný stres, rozvoj zručností a mzdy, ako aj zdravie a pohoda. Prieskum mapuje trendy v pracovných podmienkach, identifikuje hlavné rizikové faktory a poukazuje na problémy, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť politiky. Na základe rozhovorov so 44 000 pracovníkmi v 34 európskych krajinách predstavuje piaty prieskum EWCS bohatú zásobu informácií a analýzu práce vo všetkých jej rozmeroch v súčasnej Európe.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár