Trends in job quality in Europe

Report
Zverejnené
12 august 2012
Formáty

Zhrnutie

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
 • Report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Catalogue: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12281
  Catalogue info

  Trendy v kvalite pracovných miest v Európe: Zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound
  Pomocou údajov z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) sa v rámci tejto štúdie meria kvalita pracovných miest v 27 krajinách Európskej únie, ako aj v siedmich ďalších krajinách Európy, ktoré sa na prieskume zúčastnili. Cieľom bolo nájsť objektívny spôsob hodnotenia zásady stanovenej v mnohých smerniciach EÚ, že práca by sa mala prispôsobovať zamestnancom. Na základe lepšieho pochopenia sociálnych nákladov na nekvalitnú prácu sa pozornosť zamerala na fyzické a sociálne prostredie pri práci. Z nárastu strednej dĺžky života a starnutia populácie vyplýva, že pracovné miesta budú musieť byť kvalitné, aby bolo možné presvedčiť väčší počet zamestnancov pracovať dlhšie. Indexy zostavené pre túto štúdiu sa neopierajú o subjektívne miery, ako sú preferencie a postoje, ale sú založené na charakteristikách pracovných miest, ktoré uvádzajú sami zamestnanci a ktoré sú spojené s ich pohodou.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 39.49 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár