Restructuring in SMEs in Europe

Report
Aktualizované
18 august 2013
Zverejnené
17 júl 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Mandl, Irene

Zhrnutie

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  108
  Referenčné č.: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Katalógové č.: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Autor(-i): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef12471
  Catalogue info

  Reštrukturalizácia v malých a stredných podnikoch v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Reštrukturalizácia je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho prostredia v Európe, pretože podniky sa musia prispôsobiť zmeneným podmienkam v snahe zachovať si udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Doteraz sa politiky zameriavali zväčša na reštrukturalizáciu v súvislosti s veľkými podnikmi. Vzhľadom na pomerne veľký význam malých a stredných podnikov (MSP) – tvoria viac než 99 % európskych podnikov a zodpovedajú za približne 66 % zamestnanosti v súkromnom sektore – je potrebné, aby tvorcovia politík na všetkých úrovniach rozumeli špecifickým výzvam, ktorým menšie firmy čelia, aby vedeli poskytnúť vhodnú podporu pre túto základnú os európskeho hospodárstva. Vychádzajúc z informácií z 85 prípadových štúdií v rámci všetkých členských štátoch EÚ a ďalších zdrojov sa v správe opisujú charakteristiky špecifické pre MSP pri predvídaní a riadení reštrukturalizácie, skúmajú sa hlavné faktory zmien a analyzujú faktory ovplyvňujúce úspešnú reštrukturalizáciu. Poskytuje sa v nej rozsiahly porovnávací prehľad toho, ako reštrukturalizácia vplýva na zamestnancov a na samotný podnik a predkladajú sa viaceré politické ukazovatele pre budúcu činnosť.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár