Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Zverejnené
3 december 2013
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  74
  Referenčné č.: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Katalógové č.: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13621
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe: sociálne nerovnosti

  Autor(-i): 
  Eurofound
  V tejto správe sa skúmajú sociálne nerovnosti v oblasti slobôd a príležitostí medzi jednotlivcami a podskupinami obyvateľov v Európe. Za pomoci údajov z Európskeho prieskumu kvality života (EQLS) správa vychádza z dôkazovej základne týkajúcej sociálnych nerovností v štyroch rozhodujúcich oblastiach života: zdravie, životná úroveň, produktívne a hodnotné činnosti a individuálny, rodinný a spoločenský život. Skúma sa v nej úloha dôležitých faktorov sociálnych nerovností vrátane rodu, veku, statusu v oblasti zdravotného postihnutia, zamestnania a občianstva, ako aj iných príčin. V správe sa konštatuje, že medzi druhou vlnou prieskumu EQLS v roku 2007 a treťou vlnou v roku 2011 v niektorých prípadoch existujú dôkazy o náraste výskytu znevýhodnení a o rozšírení sociálnych nerovností. Odporúča sa v nej, aby sa rastúca pozornosť multidimenzionálnym aspektom pohody v rámci politík spájala s účinnými verejnými opatreniami na riešenie sociálnych nerovností a aby sa začlenili do všeobecných politík na európskej úrovni a na úrovni členských štátov.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár