Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Zverejnené
06 november 2013
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe: Subjektívne vnímanie blahobytu

  Authors: 
  Eurofound
  V tejto správe sa posudzuje dosah krízy na subjektívne vnímanie blahobytu Európanov. V roku 2011 bol HDP na osobu v 22 z 27 členských štátov EÚ nižší ako v roku 2008 a miera nezamestnanosti bola vyššia v 25 z 27 členských štátov. Tieto ukazovatele svedčia o znepokojivých trendoch, ale autori správy šli do hĺbky a snažia sa odpovedať na rozličné otázky: Aký je skutočný dosah krízy na život ľudí? Koho postihla najviac? Kde sa prejavovali pozitívne vzory vnímania blahobytu? Čím sa vysvetľujú rozdiely vo vnímaní blahobytu v jednotlivých štátoch Európy? Ako môže politika zvýšiť úroveň vnímania blahobytu v budúcnosti alebo zastaviť jej pokles? V správe sa tvrdí, že kríza nemusí vplývať rovnako na vnímanie blahobytu jednotlivými osobami, ani na všetky aspekty vnímania blahobytu. V mnohých krajinách EÚ sa úroveň blahobytu znížila, pričom najvyššia zostala v severských krajinách. Pokles úrovne blahobytu v mnohých západných krajinách EÚ bol vykompenzovaný jej nárastom vo východných krajinách. Medzi skupiny obyvateľstva s nízkou úrovňou vnímania blahobytu patria osoby zdravotne postihnuté alebo trpiace chorobou a nezamestnaní.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 43.87 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár